[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O627r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Weten alle de ghene die nu siin en(de) te commene siin Dat jonfrouwe kateline van valessine
heeft ghecocht en(de) ghecreghen wel en(de) wettelike en(de) wel vergouden jeghen janne den Rauen en(de) jeghen yden
siin wettelike wijf .drie. pont paris en(de) twalef scellinghe p(ar)is(ise) tsiaers erfelike durende en(de) te betaelne deerste
Rente tons(er) vrouwen daghe lichtmesse naest c(o)m(m)ende en(de) onbegrepen van gheldinghen eene maent daer na en(de)
dan altoes betaelt te sine erfelike durende met zulken ghelde alse de hee(re) van den lande jaerleex sal doen ontfaen
van sinen Renten En(de) moeste jonfr kateline vors pinen omme de vors Rente te ghecrighene ten vors daghe so
mochte de bringhe(re) van des(er) cyrog(ra)phien verteeren elkes daechs .iij. scellinghe paris sesse weken lanc en(de) die jnne(n)
op den pant hier na ghescreuen zonder eenich minderen van der vors Renten Ende wel es te wetene dat jan de
Rauen
vors heeft op bracht wettelike den bailliu in handen sine huse en(de) hofstede in allen den ghelaghen dat
gheleghen es ten berghe .Een. dachwant groot lettel min ofte meer En(de) voerd .Een. dach(want) en(de) .xxx. Roeden lants
op den berch En(de) voerd op den nedersten bramackere an den kernier .Een. half buenre lants En(de) voerd op de
steene onder buten en(de) binnen .iij. dach(want) lants en(de) al dit vors goet met .ix. pen(n)inghen tsiaers vte gaende ten
huus van den berghe te jonfr kateline(n) boef vors en(de) hare nacom(m)ers jn manieren ware jonfr kateline vors
ofte haer oer niet betaelt elkes jaers erfelike durende de vors .drie. pont paris en(de) twalef scellinghe ten vors
daghe met zulken ghelde en(de) in alder manieren dat vorscreuen es dat dan jonfr kateline vors ofte de brin
ghere
van des(er) cyrog(raphien) mochte Commen en(de) slaen sine hant an alden vors pant in allen den ghelaghen
dat hi dan gheleghen ware alse an siin p(ro)per Erue behouden adelinx Rechte En(de) in alder manieren dat vorscre
uen
es so waest al ghedaen wettelike bij maninghen van den bailliu en(de) bij wijsdoeme van scepenen En(de) alle wette
like
coste die jonfr kateline vors ofte haer oer doen moesten om(m)e de vors Rente te ghecrighene die moesten sij jnne(n)
en(de) verreeken op den vors pant costeloes en(de) scadeloes zonder eenich minderen van den vors vorworden Hier ouer
was boydin van eelne alse bailliu colards vander fonteneelen in oudenh(ouen) en(de) alse scepenen ter zeluer steden
jan gillis zone vander nuwerpoerd willem de coruere pieter vander stichlen en(de) jan vander nuw(er)poerd Dit was ghedaen
jnt jaer ons hee(re)n doe men screef .dertienhondert en(de) .viue. en(de) zestich in sente mathijs daghe in sporcle Ende
om(m)e de Redene dat wij scepenen vors gheen cofere en(de) hebben so bidden wij onsen lieuen vrienden scepenen
van oudenh(ouen) dat sij dese cyrog(ra)phie sluten in haer Cofere


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]