[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
Cont si alle den ghenen die dit ghesc(ri)fte zelen zien ofte horen / dat mijn here(n) zeghere van
erleghem
e(nde) piet(er) zijn outste sone hebben ghegheuen / der p(ri)eusen zustre e(nde) broedre van den hospitale
onser v(ro)uwen van auden(aerde) / een stucke lants ligghende teyne jn de mersch / dat men heet toude
bunre
/ e(nde) .i. vierendeel e(nde) xxvj roeden ligghende jeghen de capelle teynamme jn de eremersch
jn wissele / tere t(er)minen van .v. jaren / omme .j. stucke lants van .v. vierendeel e(nde) .xiij. roede(n)
groot / ligghende te beke ten nuenhoue an de hofstat / Vort es te wetene dat men ghelt
van dien vorseiden mijns her zeghers / vier(endee)l e(nde) xxvi roeden lants elkes jars .v. sc den abt
van eynamme / e(nde) die .v. sc so moeten ghelden die van den hosp(itale) vorseit als langhe al die vor-
ghenoemde
t(er)mijn gheduren sal van mijns her zeghers haluen / Vort wart dat jemene
jeghen desen vorseiden wissel ghinghe ofte seyde binden t(er)mine die vorseit es hi bleue
ghehouden jeghen de weder p(ar)tie als van wisselbraken van .xl. ponden zuilk(er) payen als ghin
ghinghe e(nde) gane soude wesen terre wilen e(nde) t(e)r(r)e tijt e(nde) nochtan bleue dese wissel e(nde) moeste
bliuen jn hem zeluer goed vast e(nde) ghestade ou(er) al / En(de) van desen vorseiden .xl. lb / so soude
hebben dene hilt de here dise sculdich ware te hebbene omme dandere p(ar)tie die de vorw(ar)de breke(n)
wilde te restringjerne desen vorseiden wissel wel e(nde) soufissantelike Te houddene / En(de) dandre helt
soude hebben de p(ar)tie die den wissel wel hilde ofte houden wilde / Hier ou(er) waren dese
mijn He(re) zegher van erleghem e(nde) piet(er) zijn outste sone / de p(r)e(se)nte zustre e(nde) broedre van den hosp(itale) vorseit / zeghe(r) van lancacke(re) / e(nde) dierken de clerc En(de) omme dat wi zeghe(r) van erleghem
ruddre / e(nde) pieter zijn outste sone willen dat dese vorseide wissel bliue goed vast e(nde) ghestade
den t(er)n vt / so hebben wi ou(er) ons e(nde) ou(er) onse ou(er) dese lettren gheseghelt met onsen zegle
vt hanghende jn orc(on)scepen van wareden als van der ere p(ar)tien / En(de) wi die van den hosp(itale)
vorseit hebben se gheseghelt die ghelike als van der andre partie / Dit was ghedaen
jnt jaer ons heren doe men screef .m°.ccc°. e(nde) ix° Talreheleghermesse /


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]