[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 06
idno 1400 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij Claus vanden werue . Ende woutere fyerijns Scepenen in Antwerpen maken Cont dat vore ons quame(n) . Gielijs wilmaer nv onse mede scepenen . Alse monbore
nv ter tijt vander stad weghen ghestelt vanden Godshuyse en(de) convente . vanden begaerden Tantwerpen . broeder heinric van waelhem minister En(de) broeder
Jan willems sone . broeder Jn tvors. godshuys in deen p(ar)tie . Ende heinric de vrye in dander p(ar)tie . Ende bekenden onderlinghe in beiden p(ar)tien dat de vors
Gielijs wilmaer broeder heinric . en(de) broeder Jan van des vors Godshuys en(de) Conuents weghen . ghegeuen hebben en(de) gauen terue en(de) in erfleke(r) rechte
den vors heinricke den vrye en(de) sine(n) nacomelinge(n) te houdene en(de) Eeuwelec te ghebruykene . Alsulke p(er)cheele van goede(n) [a]lse hier na benoemt staen
gheleghen binne(n) sandhouen Jnden yersten omtrent viere dachmaet beemds mette(n) gronde . ghelegen tusschen Jnghelbrechts goet van Edinghen
en(de) de vroente gheheeten de scoutvorst / Jtem Den bloc lands houdende omtrent Twee buynders lands ghelegen tusschen der heeren goet van sente
bernaerds in beiden ziden . Jtem Drie stucken lands . mette(n) gronde houdende tsame(n) . omtrent twee buynde(re) . die laureins vanden houe tsame(n)
te winnen plach gheleghen al neffens Aernouds lant van lyere . en(de) noch omtrent Een half buynder lands ghelegen in scoutvorster velt tusschen Jan
billen land . en(de) tgoed vander moelstede alsoe zij ons zeiden Tsiaers om(m)e Seuen gulden pen(n)inghe dieme(n) heet Chijs gulden hallinghe goed en(de)
Custbaer van goude en(de) van ghewichte . oft de weerde daer af in goeden ande(re)n ghelde . ghelijc datme(n) daghelijcs binne(n) Antwerpe(n) ghemeenlec vore
chijs guldene hallinghe gheuen en(de) nemen sal Ende om(m)e Drie Sistere goets Custbaers Roghs . Jaerleke(r) en(de) erfleke(r) rente(n) . Te gheldene en(de) te
gheuene vande(n) vors heinricke den vrye . en(de) van sine(n) nacomelinghen den minister vanden vors godshuyse ter arme(n) liede behouf te deelene Jn tvors
Godshuys Elcs Jaers de vors Seuen chijs guldene telken sente bauen daghe . En(de) de vors Drie Sistere Roghs . telken kerssauonde Ende te leuerene
binne(n) Antwerpen . En(de) den rogghe metter Antwerpsche(n) maten in tvors Godshuys sonder des godshuys Cost Ende alden ande(re)n chijs rente en(de) Com(m)er
die meer [vut] den vors goeden vore gaen mach . dien gheloefde heinric de v[ry]e dat hi en(de) sine nacomelinghe van nv [voer]dane Jaerlex ghelden selen
en(de) betalen sonder des vors godshuys cost en(de) sonder afcorten vander vors erfenten . voerdane es vorwaerde / en(de) ondersproken waert dat heinric de
vrye oft sine nacomelinge . deser vors goede namaels quite wouden siin . ende d[i]e laten varen . dat sise dan te same(n) opgheue(n) mochten . de vors godshuse
met dubbelen chise van Eene(n) vollen Jare daer mede te gheuene . en(de) dachterst[e]lle al betaelt wesende . maer anders niet Jn kennissen van desen l(ett)ren
bezeghelt met Onsen zeg(e)len . Ghegeue(n) int Jaer ons hee(re)n alsme(n) screef m . CCC . ne[g]hentich ende neghene . achte daghe in Sporkille

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]