[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen, Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 083r
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wy Scepenen van Gheroudsberghe maken Cont ende kenlic allen den ghenen die dese lettere zelen sien ofte horen
lesen Dat de Ontfanchers van der voers Poert / hebben ghegheuen Jn wisselinghen bi den rade ende bi
den Consente van ons ende van den ghezuoernen van der voers Poert der Prieusen van den Gast
huuse van der voers Poert tes Gasthuus bouf / al de Rente die de Poert hadde op de huuse ende op
de Eruen hier naer volghende bescreuen . Dats te wetene op Gillis smasschers huus ende Erue ghe
leghen ane den huneghem mersch neuen gheraerts scoudeharins drie schellinghe Paris . op Jhans
vierendels huus ende Erue der neuen gheleghen tue schellinghe ende zes Peninghe Paris . op ser Jhans
Spapen van huneghem huus ende Erue der neuen gheleghen viere schellinghe Paris . op arnouts tem-
mermans huus ende Erue der neuen gheleghen een ende tuintech Peninghe ende enen hallinc
Paris . op boudets brieders Erue der neuen gheleghen drie schellinghe Paris . op derue dat
was willems stalins gheleghen Jn Cholleuelt vif schellinghe ende drie Peninghe Paris . Ende op
een Erue gheleghen buten der dutspoerten viue ende Tuintech Peninghe Paris .. Ende es te
wetene dat wy hare hebben ghegheuen dese voers rente Jn wisselinghen Ouer andere rente
die de voers Prieuse ende Gasthuus hadden op andere huuse ende Eruen daer de nuwe veste op es
ghemaect . de welke rente vors de Ontfanchers voerenghenomt hebben gheloeft alse ontfanchers
der voers prieusen ende den Gasthuuse te waranderne ende Paysiuel te doen ghebrukene
tallen daghen .. Jn kinnessen van wareden soe hebben wij Scepenen voerenghenomt dese presente
lettere doen zeghelen met den Conter sayele van onsen Scependome Ouer ons ende ouer Scepe-
nen die naer ons Scepenen zelen sin te gheroudsberghe de welke was ghemaect ende ghezeghelt
Jnt Jaer ons heren alse men screef Dusentech drie hondert tue ende dertech den viertien
den dach van der maent van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]