[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O209p
settlement Sint-Martens-Lierde
region Oost-Vlaanderen
CY RO

Weten alle die ziin Ende com(m)ene ziin Dat danin pinchemaelge heeft ghecocht wel en(de) wetteleke sond(er) eeneghe fraude en(de) wel betaelt en(de) v(er)golden Jeghen Adryane gheylinghe En(de) jeghen joncfr lijsbetten ziin wetteghe
wijf .vier. pond paris siars eerfeleker Renten met al zulker munten Te betaelne als men ghemeenlijc binnen vlaendre(n) van gheliker Renten gheuen en(de) betalen sal ten daghe(n) dat dese voers Rente valle(n) sal / Ende dese voers
.vier. pond paris eerfeliker Rente(n) soe hebben ghelooft de voers Adryaen En(de) joncfr lijsbette ziin wetteghe wijf . te betaelne jaerlijx . en(de) te leu(er)ne binne(n) audennarde op haers selfs cost danine voers of sinen nacomm(er)s deerste Rente
te kerssauonde jnt jaer drie. en(de) . Neghentich eerst com(m)ende En(de) onbeg(re)pen te sine van uulgheldene tot sente marien lichtmesse daer naest volghende. En(de) alsoe voert van jare te jare te gheldene en(de) te leu(er)ne elcs jaers telke(n) kerssauonde
eewelijc en(de) eerfelijc duerende En(de) wel es te wetene dat adryaen voers es com(m)en jn p(ro)pren p(er)soene voor den meye(re) . en(de) vor de wet miins hee(re)n va(n) vlaendre(n) jn sente m(ar)tins lierde . en(de) heeft wel en(de) wettelike op bracht den meye(re) jn handen
naer costuyme en(de) vsage van d(er) wet alse pand en(de) borghe ou(er) de voers eerfelike rente van .vier. pond paris siars te danin pinchemaelges bouf en(de) sire nacom(mer)s . en(de) heefse speciaellike beset en(de) bewijst te heffene en(de) te jnnene jaerlijx op
een. stuc lants .neghen. dachwa(n)t groot lettel min of meer ligghende in tvelt voor sutters En(de) voert op .een. stuc lants .vier. buenre groot lettel min of meer der neffens gheleghen jnt capelle velt twelke lant men al hout
va(n) minen hee(re) va(n) vlaendre(n) . ligghende in de p(ro)chie van sente m(ar)tins lierde . En(de) van al al desen voers bewijse Onteerfde hem adryaen voers wel en(de) wettelijc . En(de) doe wass(er) de voers danin in gheheruet wetteleke En(de) voert soe drouch
danin voers dit voers bewijs wed(er) op wetteleke den meye(re) jn handen te adryaens bouf om te besittene scampeloes . also langhe als men de voers Rente jaerlijx wel ghelden sal jn d(er) maniere(n) vors En(de) ware alsoe dat adryaen vors
of ziin oir en(de) nacom(mer)s jn fauten en(de) jn ghebreke waren van des(er) voers eerfeliker Renten te betaelne en(de) te leu(er)ne ten voers daghe ghelijc dat voren v(er)claert in deele of in al en(de) dat sente marien lichtmesse ou(er) lede Soe mochte
danin pinchemaelge voers of ziin hoir thee(re)n of doen v(er)thee(re)n ofte elre besteden waer zij wilden op tvoers bewijs .vier. s paris sdaechs van dan voert an tot(er) tijt . dat sij uulcom(m)elike betaelt souden ziin van d(er) voers eerfelik(en)
Renten . En(de) van d(er) thee(re)n . en(de) dat te doene als menichwaerf als te doene soude ziin . sond(er) de p(ri)ncipale scult of rente van yeute te minderne . Voert es te wetene ware alsoe dat danin pinchemaelge voers of ziin hoir eeneghe(n) cost of
scade hadden jn wat maniere(n) dat ware om(m)e de voers eerfelike rente te v(er)uolghene alle die coste en(de) scaden . moeste hem Adryaen voers op rechte(n) en(de) ghelden te haren sympelen zegghene sond(er) ande(re) prueue der toe te doene Voert mochte
danin pinchemaelge of ziin hoir dan com(m)en an den meye(re) . en(de) an de wet voers toeghen ziin ghebrec dies men hem gheloeuen moeste . en(de) dan soudse de meye(re) en(de) de wet doen t(er) voers eerfachticheden jn ald(er) maniere(n) ghelijc dat ment
dan vinde(n) soude met allen den catteylen diere dan op staen zouden . eertuast of naghel vast om(m)e te besittene te notene te plotene en(de) al haer p(ro)fijt der mede te doene eewelijc en(de) eerfelijc ghelijc sinen ande(re)n p(ro)pren goede behouden altoes
shee(re)n Rechte En(de) adelinx Rechte . Voert es te wetene dat adryaen of ziin hoir dit voers bewijs zullen moghen zuueren . en(de) de voers eerfelike Rente bewijsen en(de) besetten binnen d(er) stede van audennarde . of binnen .eenre. milen daer
omtrent
. daer soe wel en(de) soffisantelike beset sal ziin ten goetdinkene van scepenen daer ond(er) dat ment bewijsen soude En(de) voert es wel besproken en(de) vorworde dat danin vore(n)gheno(m)t no ziin hoir de voers Rente . thee(re) . no coste .
niet verliezen en mach . no gheen payment van d(er) Renten v(er)mind(er)t ziin sal jn eenegher maniere(n) . al waert dat tempeest . orloghe . muete . of ande(re) beroerte jnt lant q(ua)me dies god verden moet Ofte dat men adryane Ofte den besitte(re) van den
pande dwonghe tghelt elre te gheuene . ofte dat men de(n) vor seyden pant niet winne(n) . no zayen . no mayen . en mochte . Nochtan moeste danin voers en(de) ziin nacom(mer)s betaelt ziin van al voersc(re)uen van Renten . thee(re)n . en(de) costen En(de) als waert dat
an dese voers beloften eenich ghebrec ware . dat ghebrec . heeft adryaen vornoo(m)t belooft bij trouwen . als goet man ou(er) hem en(de) ziin nacom(mer)s op hem en(de) op al tsine van al tal te uuldoene sond(er) fraude of arghelist Dit was wel en(de) wettelek[e]
uuldaen met alle(n) den maninghe(n) . en(de) wetteleken vonnessen diere toe behoorden ghedaen te sine . al naer costuyme en(de) vsage van d(er) wet bij maninghen va(n) jan Compeine als meye(re) en(de) wetteleec maenre mins gheduchts hee(re)n van bourgon
gen
. g(ra)ue van vlaendre(n) En(de) mire vrouwen als eerfachteghe vrouwe / Ende bij wijsdoeme van jacop faynyaerde ghijselb(recht) vand(er) beken gheeraert coelins en(de) jan va(n) lenthout claus sone Alse scepene(n) miins hee(re)n va(n) vlaendre(n) jn Sente
m(ar)tins lierde
Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren als men screef . duysentich. drie. hondert. drie. ende . neghentich. tuutgane van braecmaende .


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]