[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgi?
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 127 recto
Historiek
origPlace O728r
settlement Zaveldingen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin dat ver Cateline Cardenaels en(de) jonfrouwe liisbet haer d[ocht]er hem hebbe(n)
onterft wel en(de) wetteliic van . ij . mudden Coerens siaers erfeliker rente(n) dat si hadden op gront van erue binne(n) der prochien
van zaveldinghen gheliic dat wetteghe ghescriiften jn houden diere af ghemaecht siin En(de) dat om(m)e te bestedene en(de) te gheue
ne naer haerre beeder liif in al d(er) maniere(n) dat instrum(en)te en(de) Cyrographien speke(n) en(de) die haerre beder wille in houden en(de) wel
v(er)claren waer om(m)e dat siis hem beeden hebben onterft Mits den welken ihan cornuut in den name va(n) d(er) meest(er)sse va(n) de(n) ospi
tale van gheroutsb(er)ghe( ) en(de) va(n) den seluen godshuse es com(m)en ten voers . ij . mudde Coerens wel en(de) te wette en(de) wetteliic ghe
erft d(er) jn en(de) heefter al af ghedaen den he(re) en(de) d(er) wet dat hire sculdech af was te doene bi wette naer sede costume en(de) vsage
van der wet van zaveldinghen om(m)e der meest(er)ssen en(de) den godshuse voerghenoemt ofte den ghene(n) die dese Cyrogph
brincht te heffene iaergheliics en(de) te hebbene ten eweliken daghen naer ver Catelinen en(de) jonfrouwe liisbette(n) liif voers
en(de) te bestedene gheliic dat es voerscreuen hier ou(er) waren gillis minne ihan va(n) de(n) houte ihan roelof en(de) zegher cleer
bouts scepene(n) van zaveldinghen jnt iaer ons he(re)n alse men screef . m . CCC . en(de) xliiij Smanendaechs voer sacraments dach
Weten alle die ghene die siin en(de) die te com(m)ene siin Dat ver Cateline Cardenaels en(de) jonfrouwe lisbet haer dochter hem hebbe(n)
onterft wel en(de) wetteliic van ij mudden Coere(n)s siaers erfelik(er) rente(n) dat si hadden op gront van erue binne(n) d(er) prochien va(n)
zaveldinghen gheliic dat wetteghe ghescriiften in houden diere af ghemaecht siin En(de) dat om(m)e te bestedene en(de) te gheue
ne naer haerre beed(er) liif in al d(er) maniere(n) dat instrum(en)te en(de) Cyrographien spreke(n) die harre beed(er) wille in houde(n) en(de) wel
v(er)clare(n) waer om(m)e dat siis hem beeden hebben onterft Mits den welken ihan Cornuut in de(n) name va(n) d(er) meest(er)sse va(n) den
ospitale van gheroutsberghe en(de) van den selue(n) godshuse es com(m)en te(n) voers ij . mudde coere(n)s wel en(de) te wette en(de) wet
teliic der jn gheerft en(de) heefter al af ghedaen den he(re) en(de) d(er) wet dat hire sculdech af te doene bi wette naer sede costume
en(de) vsage va(n) d(er) wet va(n) zaveldinghe(n) om(m)e( ) [ofte] d(er) meest(er)ssen en(de) den godshuse voerghenoe(m)t ofte den ghene(n) die dese Cyrogra
phie brincht te heffene iaergheliics en(de) te hebbene te(n) ewelike(n) daghe(n) naer v(er) catelinen en(de) jonfrouwe liisbette(n) liif voers
en(de) te bestedene gheliic dat es voerscreue(n) hier ou(er) ware(n) gill(is) min(n)e ihan van den houte ihan roelof en(de )zegher cleerbouts
scepene(n) van zaveldinghe(n) jnt iaer ons he(re)n alse me(n) screef . m . CCC. en(de) xliiij Smanendaechs voer sacraments dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]