[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 160 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wj Coel van bulleghem Gheraert van den planken Gillis van den kelre Joes van lambrechts
velde Adriaen de ruwe Jan van der molen Ende Rase gheylinc schepenen van Gherouds
berghe doen te wetene ende maken kenliic allen den ghenen die dese lett(e)re selen sien ende hoe
ren lesen dat voer ons es commen her jan zuetin ende heeft ghegheuen ende gheeft ouer
wettelike scult die hi sculdich es Ende in pure aelmosenen yden zuetins allisen sfiants
dochter een huus ende e[en] erue gheleghen in de steenstrate tusschen claes sfarren huus ende
erue an deen [side ende] mertin godeuerts huus ende erue an dander side in allen den ghe
laghen dat [] [?] Ende met allen dien dat menre op ende ane vinden sal ertvast
ende naghel[vast] [] [?] n deser manieren dat hier naer volcht bescreuen dat es te wete
ne dat yde voerseit [] [?] hantslaen an dit vorseide huus ende erue so wanneer dat her
jan vorseit sal siin gh[e]gaen van liue ter doet ende niet eer Voert so es te wetene dat yde
vorseit heeft gheconsenteert ende consenteert dat allise haer moeder sal moghen paisiuelike
woenen ende paisiuelike ghebruken van lochtuine ende van den huse gheheel gheliic yden
vorseit also langhe alse soe leuen sal sonder quaet occusoen Ende dit vorseide huus ende
erue sal de vorseide yde ghebruken soe ende haer oer ewelike ende emmermeer behou
den allen den vorworden vorscreuen / ende den pointen die menre noch daer toe expresse
ren sal / dat es te wetene ware dat sake dat yde vorseit ghinghe van liue ter doet sonder
te hebbene wettich oer van haren liue Ende naer de doet van allisen haerre moeder
vorseit dat dit vorseide huus ende erue gheheel soude commen ende keeren op thospitael
van Gheroudsberghe bi alsoe dat miin vrouwe de meesterse ende tconuent van den hospi
tale vorseit souden moeten vercoepen dit vorseide huus ende erue ende haer profiit der
mede doen binnen den jare na dier tiit dat hem verschenen ware / Ten welken huus
ende erue vorseit de vorseide yde es toecommen ende dier in gheerft wel ende te wette
Ende heefter al af ghedaen dan heere ende der wet dat soe sculdech was daer af te doene
bi wette naer sede costume ende vsage van der poert van gheroudsberghe altoes be
houden allen den pointen ende vorworden die hier voren gheexpresseert ende ghede
clareert siin . Ende omme dat wj schepenen van Gheroudsberghe voerghenoemt
willen ende begheren dat alle dese vorseide dinghen gheliic dat si vorscreuen siin
selen bliuen ghehouden ewelike goet vast ende ghestade so hebben wi dese jeghen
wordeghe lettre doen bezeghelen metten contersayeele van onsen schependoeme
ter beden ende versouke van beeden partien ouer ons Ende ouer die ghene die
naer ons schepenen selen siin te Gheroudsberghe Jn kennessen in vastheden ende in
orconschepen der waerheit de welke waren ghemaect Ende ghezeghelt jnt jaer
ons heren als men screef Dusentich/ Driehondert Ende drie ende viiftich den ne
ghenen twinttechsten dach van Loumaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]