[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden / dat pieter wittebroot heeft ghecocht en(de) ghecreghen / bi goed(er) loyaler vorworden jeghen goessarde den bloten / en(de) jeghen joncfr
janen skeysers sinen wettel(eken) wiue / de helt van eer erue(n) .xxvij. voete en(de) eenen haluen breet sijnde ten vorhoefde / de gheheele erue / ligghende te pamele
in de baerstrate bj den cloest(er) damme / vp de side ten cloest(er) wert / tusschen der wedewen Arend cabelious huus en(de) erue an deen side / en(de) grielen osts huus
ende erue an dand(er) side met xij sc paris siaers onder Renten voren vter gheheeler erue(en) gaende / de welke erue Andries skeysers was / Ende van
deser helt van deser vorseid(er) eruen / So moet piet(er) vors jaerlijcx gheuen en(de) betalen / gossarde en(de) joncfr janen vors of haerlied(er) saken hebbende
.xli. sc iij. d paris vlaemscher munte(n) siaers erfelijc / Eenen goeden vlaemschen nobel gherekent payment doende en(de) iij. lb xij. s par of
munte jnt auenant van welker Renten deerste payment gheheel vallen sal ten jnganc van aprulle naest com(m)ende / Ende alsoe voort van jare
te jaere eewelijc gheduerende / Ende es te wetene dat piet(er) vors / Op de vors gheheele erue sal moeten doen maken en(de) der op setten en(de) houden staende
een haboet wert sijnde xxiiij. lb paris of bet(er) in versekertheden van d(er) vorseid(er) Rente / Ende jn deser maniere(n) so hebben hem goessaerd en(de) joncfr
jane vors wel en(de) wettelijc onduut en(de) onderft van d(er) helt van der vorseid(er) gheheeler erue(n) / behouden hare vors erfelike Rente en(de) die bewijst en(de)
beset bliuende vp de vors halue erue en(de) op de kateylen d(er) op sijnde en(de) sullen sijn ertvast en(de) naghel vast Ende hier vp es piet(er) vors com(m)en ter
vorseid(er) erue en(de) der in gheherft wettelijc naer costume en(de) vsage van d(er) vriheden van audenarde / Ende heeft gheloeft en(de) bewijst al dat vors es wel
en(de) soffisantelijc te doene en(de) al te vulcom(m)ene ou(er) hem en(de) ou(er) sine naercom(m)ers sond(er) fraude of malicie eenegherande / Voort es te wetene dat Arend de
kuekelier
heeft ghecocht en(de) wel betaelt en(de) vergolden jeghen goessaerde den bloten en(de) jeghen joncfr janen sinen wettel(iken) wiue de vors erfelike rente
van xli sc iij. d paris siaers jn al der manieren datse voren verclaert van welker erfeliker Rente(n) heml(ieden) goessard en(de) joncfr jane vors wel en(de) wettelijc
onduut en(de) onderft hebben en(de) ghewuerpt Ende den vors Arend den kuekelier wettelijc der in gheherft / en(de) waerscep gheloeft jaer en(de) dach / al ghedae(n)
naer wet costume en(de) vsage van der vriheden van audenaerde / jn kennessen en(de) orcondscepen der waerheden So hebben wij lodewijc van den hecke
jan van der heyden Ende Arend va(n) marke Alse scepene(n) jn auden(aer)de dese p(rese)nte cyrogr(aphie) gheseghelt elc onser met sinen p(ro)pren zegle
vte hanghende Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n als men screef m CCC zesse en(de) neghentich den xxij ste(n) dach jn nouembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]