[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden dat pieter hoen Coelaerds zone bi goeder vorzienicheden sonder fraude en(de) malicie en(de) om(m)e zine ziele te ontlastene heeft ghegheue(n) en(de) gheeft
grielen zoeters ouer menighen goeden diencst en(de) arbeit / dien soe hem ghedaen heeft van langhen tiden sonder huere daer af te hebbene ofte foeij ziin huus en(de) erue
in al der manieren dat gheleghen es en(de) staende in drie pen(inn)c allinc straetkin te pamele vri sonder rente met den lochtinghe daer an ligghende toeter poerten va(n) zinen
houe te pamele alsoe hi nv ghetuunt staet en(de) daer an stappans vri en(de) paisiuelijc hand ane te slane als an haer proper goet en(de) erue haer leue(n) lanc En(de) naer de doot van
grielen vors dat tvors huus en(de) erue met den lochtinghe vors com(m)en soude en(de) versterue(n) grielen kindren vors die soe heeft bi piet(er) hoene vors naer costume en(de) vsage
van der stede van auden(aerde) en(de) el niemene va(n) haren hoere En(de) waert alsoe dat de vors griele voere van liue ter doot sonder kindre van pietren vors te hebbene de vors
kindre sonder wetteleec oer van haren liue te liue bliuende so sal tvors huus en(de) erue naer de doot van grielen en(de) van haren kindren vors weder com(m)en en(de) versteruen
op piet(er)s naest oer vors in al der manieren dat dan ziin sal En(de) hier bouen gheuielt dat yemen van pieters oere vors wie hi ware ofte yemen anders in den name van
eenighen van he(m)lieden ofte van hem allen der vors grielen ofte haren kindren vors eenich onghebruuc ofte belet daden ofte daden doen in deele ofte in al mids den
welken
zij der vors ghiften paisiueleec niet ghebruken en souden mueghen dan so heeft pieter hoen vors ghekent en(de) verlijt wetteleec met vooghde dat hi dan es
sculdich grielen en(de) zinen kindren vors in der manieren vors van goeder loyaelre schult en(de) van diencste eene wetteleke schult van .ijc. lb par vlaemsscher mu(n)ten
eene(n) gro torn ouer .xij. d par ofte ander mu(n)te jnt auenant en(de) dat griele en(de) hare gheemeene kindre vors ofte de bringhere van deser cyrogr(aphie) in den name
van hemlieden de vors schult soude mueghen verhalen stappans hebben en(de) heffen sonder eenich verbeiden ant vors huus en(de) erue en(de) lochtinc vors ghelijc dat vors
es En(de) al dat hier voren verclaert en(de) ghescreue(n) staet dat heeft piet(er) hoen vors ghelooft bewijst en(de) beset wetteleec met vooghde op tvors huus en(de) erue met den
lochtinghe en(de) voert op al tgoet dat hi heeft en(de) hebben mach binne(n) der vriheden van auden(ae)r(de) ofte der buten / jn ken(n)essen der waerheden so hebben wi jan van der
muelen
en(de) jan lodewicx alse schepene(n) in auden(ae)r(de) dese p(rese)nte cyrogr(aphie) ghezeghelt elc onser met zinen p(ro)pren zeghele hute hanghende / Dit was ghedaen jnt jaer
ons heeren .m.ccc. een en(de) neghentich den .x.sten dach in maerte.


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]