[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9433r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
UUij willem van micole Jan Snouc Arnoud Ellic Ende arnoud me[u]Jaerd Scepene(n) Jn hulst Race mulaerd Jan dank(aer)t zone hughe de boer Ende wouter Snoec
Scepene(n) in hulsterambacht Jndien tiden als dit ghedaen was .. Doen te wetene Ende maken kenlec allen den ghenen die nu siin Ende hier naer wesen sullen Dat vore ons es
comen Jn propren personen hughe braem Doude met sine(n) wetteliken voghet kende en(de) verlyede bij sinen goeden danke en(de) vryen wille Dat hi wel en(de) wettelike heeft vercocht
den he(r)e Jan tsioc Priester Ende sinen wettelike(n) voghet Jnde name vanden he(r)en Deken Ende Capitle van onser vrouwen kerke te Courtrike Ende te haerlieder behouf sine Stede
met drie en(de) twintich ghemeten twe hond(er)t viere en(de) dartich roeden lants onder Ofsteden lant ende water met allen den ghelaghen en(de) profiten die daer toe behoren die welke ste
de ghestaen es thulst binne(n) vryheden met Neghen ghemeten twe ondert viere en(de) dartich roeden lants Ende dander viertiene ghemete ligghen buten der vryheden vander
vors. poort van hulst daer an . streckende lants sats vliete toter moenken lants van Boudelo Ende also voert vte gaende toten watre vanden walle neffens den lande dat die van
sente Pieters te ghent toe behoert Ende ouer tlant van sente Pieters vors. zuutwaert [?] an dankaert Cloets lant streckende toten watre vanden walle nefens Jans mols lant Ende
voert [?] so heeft die vors. hughe bi hem en(de) siin wettelike voghet hier mede vercocht viiftiene scelle en(de) twe penine parisise tsiaers eruelike durende toe behorende van ouden tiden der
vors. stede die welke hi bewiist ende verzekert heeft Jn deser manieren hier naer volghende Dats te wetene vp huus en(de) erue daer laureins hernouds zone in plach te wonene staende
staende en(de) ligghende in die hospitael strate vp den houc daer men gaet ter vors. stede wart viere scelle en(de) tien penne parisise Jtem vp eene(n) mespit En(de) een clein meedekiin ligghe(n)
de an die zuutside vander straten datmen gaet ter stede waert twe scelle parisise Jtem vp viere came(re)n dar tJeghen ouerstaende viere penne parsise En(de) vp Pieters huus
van alf vlaendren metter erue(n) staende en(de) ligghende bijder vors. stede sesse penne parisise Ende al dit heeft hi vercocht om eene somme van hondert viere en(de) twintich pont
groter Tornoyse die welke som(m)e hughen en(de) sine(n) wettelike(n) voghet vors. wel en(de) vulcomelec betaelt es in goeden ghereeden ghelde wel te sinen wille Ende daer af hilt hem hughe en(de)
siin wettelike voghet vors. ouer wel vernoucht en(de) betaelt En(de) scalt den vors. her Jan tsioc en(de) sine(n) wetteliken voghet Jn die name Bauden he(r)en Deken en(de) Capitle van Curtrike
daer af wettelike vore ons quite ouer hem en(de) ouer sine naercom(m)elinghe Ende an dese vors. stede metter eruelicheden also verre alse binne(n) gheleghen es siin ghedaen drie wette
like ghebode binnen daermense sculdich es te doene Ende also verre als die erue buten gheleghen es siin ghedaen drei wettelike ghebode buten dar mense sculd[e]ch es te doene
Ende ten beeden steden onghecalengiert Ende voert so es hier toe ghedaen al datmen sculdich es te doene naer core costume ende vsage van hulst ende van hulsterambacht
met ghiften met warpenessen met allen den maninghen ende [?] [dier] [toe] behoren om hughen Ende sine(n) wetteliken voghet vors. vter vors. stede metter erue(n) Ende
eruelike rente wettelike te onthusene te ontEruene en(de) te ontrentene En(de) den he(r)e Jan tsioc priester Ende sinen wetteliken voghet vors. Jn die name vande(n) he(r)en Deken Ende
Capitle van Courtrike en(de) te haerlieder behouf in die vors. stede metter eruen en(de) eruelike renten wettelike te husene te eruene en(de) te Rentene Ende dese vors. stede mett(er)
eruelichede also alst bouen verclaerst staet heeft hughe braem en(de) siin wetteliic voghet vors. gheloeft te warandeerne den he(r)en deken en(de) capitel van Courtrike vry en(de) claer
tJeghen elke(n) mensche van sinen aluen toe comende vp hem en(de) vp al tsine hoe en(de) waer dat gheleghen en(de) ghestaen es met tien ponden parisisen tsiaers eruelike daer huut
huutgaende die welke toe behoren die van sente Jacobs huus te Ghend Ende dr[e] scelle parisise Jaerlex daer huutgaende tsgrauen cheinse En(de) beede te ghelde(n) tallen Ba
messen Ende Jc hughe braem vors. kenne en(de) verlye Dat alle dese voorscreuene dinghen wettelike siin ghedaen en(de) beleet bij maninghen vande(n) Scoutaet ende von(n)esse(n) van
scepenen vors. Ende dat Jcker ghifte of hebbe ghegheuen en(de) worpenesse ghedaen alsoet bouen wettelike verclaerst staet Ende dat Jc wel betaelt bem Ende om(m)e die mee
re verzekertede En(de) dat Jc wille en(de) beghare dat alle die vors. dinghen goet vast en(de) van waerden bliuen teeweliken daghen sonder eenich weder segghen van mi ofte van
minen naercom(m)ers so hebbic desen brief eerst bezeghelt met minen Propren Segle huuthanghende Ende hebbe narenstelike ghebeden en(de) versocht die vors.
Scepene(n) van hulst en(de) scepene(n) van hulsterambacht dat sij an desen tsartre willen hanghen elc sinen propren seghel mits gaders den minen in ghedinkenessen
in crachte en(de) in Confirmacien van alle(n) den vors. dinghen En(de) om(m)e die redene dat wij scpenen van hulst en(de) scepene(n) van hulsterambacht bouen ghenoemt bij
name(n) en(de) toe namen hier ouer waren gheroupen en(de) ghebede(n) te com(m)ene om wettelike kennesse te draghene gheliic als wij bouen ghedreghen hebben ende Draghen
ter narensten versouke van hughen vors. hebben desen tsartre bezeghelt met gaders hughen brame vors. elc met sinen propren seghele huuthanghende Dit was
ghedaen vpden Elfsten dach van marte Jnt Jaer ons he(r)en alsme(n) screef naer den Cours van vtrecht dusentich driehond(er)t twe ende tseuentich ...

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]