[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 170 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Wij louis van vijlbeke jhan wittegaffelkijn wouter van der Elst symoen de ruwe jhan van der schelden danneel stouharinc ende rase van
bulleghem scepen van gheroutsberghe maken Cont ende kenlijc allen den ghenen die desen tsaertere selen sien Ofte horen leesen dat
gherard van den planken heeft ghecocht ende beiacht wel ende wetteleke jeghen Coppine den Costere sestien scellinghe(n) parisise siaers erffeleker
renten alsulke parisise ende munte alse de Graue van vlaenderen jaerliixs sal doen ontfaen van sinen tseinse ende van sir renten binnen der poert
van Gheroutsberghe de welke rente vorseit Coppiin vorseit heeft beset ende bewijst gherarde vorghenomt Ofte sinen oere te hebbene ende te
heffene elkes siaers vp een huus ende vp Een erue gheleghen in tquaetstraetkiin tusschen jans van Gauere huus ende erue in deen side ende
rogiers sweeuers van sotteghem huus ende erue in dandere side . de welke rente vorseit . gherard vorseit Cochte omme Eene somme van ghelde
de welke gherard vorseit Coppine vorghenomt wel ende wetteleke vergouden ende betaelt heeft Ende dese voerseide rente so moet Coppiin
vorseit ofte siin oer ofte ghene die tvorseide huus ende erue houdende selen siin selen moeten ghelden in ghereeden ghelde elkes siaers gherarde
vorseit ofte sinen oere telken kerssauonde naest Commende ende ombegrepen tote telken sente marien licht meesse daer naest volghende ver
gouden te sine ende alsoe voert van jare te jare euwelike ende emmermeer durende ende waerd alsoe dat Coppijn vorseit ofte siin oer ofte de
ghene die tvorseide huus ende erue houdende selen siin niet ne gouden de voerseide rente elkes siaers gherarde vorseit ofte sinen oere telken
kerssauonde ende sente marien licht meesse daer naest volghende ouerlede eer dat dan de voerseide rente vergouden ware dat dan gherard
vorseit ofte siin oer souden moghen haer hant slaen ane tvorseide huus ende erue in al der mannieren dat gheleghen soude siin erd uast ende
naghele uast ende houdent euwelike paysiuelike . ghelijc haren ande(re)n properen goede sonder Callange van yemene alse waer bi dattere coppijn
vorseit no siin oer no de ghene die tvorseide huus ende erue houdende souden siin nemmermeer negheen rande recht der ane Clammeren heesschen
no ghecrighen en souden moghen hen ware biden wille ende Consente van gherarde vorseit ofte van sinen oere ter welkere renten vorseit gherard
vorseit Comen es ende der jnnegheerft wel ende te wette ende heeftere al af ghedaen dat hire af sculdech was te done bi wette naer sede costume
ende vsage van der poert van gheroutsberghe Ende omme dat wij scepenen vorghenomt willen ende begheeren . dat alle dese voerseide
dinghen selen bliuen ghehouden . goet vast ende ghestaede ten eeuweliken daghen in al der man[n]ieren dat vorscreuen es so hebbe wij ter beden ende
versoeke van beeden partien vorseit desen presenten tsaertere doen beseghelen met den conteren sayeele van onsen scependomme huuthanghende
de welke was ghemaect ende gheseghelt jnt jaer ons heeren alse men screef . dusentech . driehondert ende viif ende viiftech . den tiensten dach
van Maerte

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]