[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
KEnlijc zij allen lieden dat hee(re) loy van den bossche priester om(m)e zekere saken van caritaten daer toe dat hem zine consciencie purret ende dat hi in tiden vorleden gheweest heeft capellaen van eene capelrien jnt hospitael van Audenaerde / gheinstituert
ter hee(re)n van sente lijsbetten in de capelle van den zieken / de werke der ontfaermicheden vor oeghen hebbende / Aensiende oec ende merkende de ghebrechlichede des meinsschen / ende dat elke creature steruen moet niet wetende de wile no den tijt Ende oec
dat de vors capelrie zeere arem es niet meer weert zijnde dan .xij. lb paris siaers vlaemscher munten in erfeliker renten / mids der welker renten de vors capellaen es ghehauden / ende moet celebreren ofte doen celebreren alle sondaghe eene messe
in de vors capelle / behoerende ten patronaetscepe collacien ofte presentacien van den heeren den prochipapen van Audenaerde / vten welken vors / hee(re) loy vors bi goeder vorzienicheden ende ripen rade omme te ghecrighene deewelike goet ende bliscap ouer
deertsche / ende oec de ontfaermicheit ons heeren ten vtersten jugemente Ter heeren ende loue van gode onsen hee(re) / ziere ghebenedider glorieuser moeder der maegt sente marien / sente lijsbetten ende allen gods helighe(n) / Jn verlanessen van allen sinen sonden / ende
omme de salicheit van ziere zielen / ziner vader ende moeder / ziner vrienden / ende allen anderen zielen / daer af dat hi yet te bet heeft ghehadt in zinen leuene / heeft ghekent ende ghelijt / kent ent lijt dat hi heeft ghegheuen teeweliken daghen voert meer
ende gheeft als nv bi der tenueren van desen wetteliken brieuen puerlijc om gode ende in purrer aermoesenen / fransen van der beke clerc vten bisscopdomme van doernike als nv capellaen zijnde van der vors capellen ter vors capelrien bouf / ende anders niet
ende in vermeererringhen ende verbeteringhe van der vors capelrien / ende van den dienste ende loue van gode / een dachwand ende sestich roeden eruen / in den lochtinc ligghende buter eynpoerten tusschen steuins van ghend lochtinc an deene side / ende verghinen
zwaters oere lochtinc an dandere zide / met .vj. sc paris der vors mu(n)ten erfeliker renten vten vors erue gaende der stede van Audenaerde / jtem noch sesse pond paris der vors munten erfeliker renten die hee(re) loy vors heeft op jans huus van coyen staende bi den
meynaerde / tusschen frans(ois) van den bossche zijns broeders huuse was an deene side / ende pieters seys huuse ende erue an dandre zide / jn der manieren ende condicien hier na volghende / Dats te wetene dat de capellaen van der vors capelrien die nv es ende
in nacom(m)enden tiden werden sal eewelike voert meer sal moeten ghehauden zijn ende gheobligiert in sine ziele ende consciencie ouer de ziele van den hee(re) loye vors zier vader ende moeder ende der ander ziele(n) vors te celebrerene ofte te doen celebrerene bi
hem ofte bi andren in elke weke eene messe van requiem alst hem best ghelieuen sal / ende eene andere ghestecte messe alle vriendaghe van den heleghen cruce vor den Autaer van sente lijsbetten vors / Ende voert oec lesene in elke weke vighillien met .ix. lessen
lauden ende com(m)endacien ouer de zielen vors Ende gheuielt dat niet en sal ofte god wille dat de vors capellaen in eenighen ghebreke ware / ende de vors twee messen in elke weke niet en celebreerde ofte dade celebreren bi hem ofte bi anderen / ofte oec de vighillie(n)
ende commendacien niet en lase alsoe vors es / So begheert ende wilt als nv de vors hee(re) loy dat de vors capellaen verbueren sal betalen ende moeten gheuen der joncfrauwen die de vors zieke verwaren sal ten zieken bouf twee schelle paris der vors mu(n)ten
van elker messen daer af dat hi in fauten sal werden vonden alsoe dicwile ende menichwaerf als hi se vergheten sal ofte laten te doene Ende die fauten ende ghebreke so bewijst ende beset hee(re) loy vors met voogde te verhalene te hebbene ende te ontfane vp de
vors eruen ende renten bi den bringhere van desen ieghewordighe(n) cyrographien ofte hare copie autentike hebbende jn den name van den zieken jnt vors hospitael ghebedt ziec ligghende om(m)e die te te liuererene der joncfr van den vors gods huuse ende te
deelne tharer discrecien den vors zieken / ende te distribuerene omme de vors zieke mede te lauene waer mede de vors hee(re) loy last hare consciencie / ende bidt oemoedelike ende met neereste mier vrouwen der prieusen / ende den conuente van den hospitale vors
ende specialijc der joncfr van den zieken vors dat zij in vormen van caritaten ende werke van ontfaermicheden willen dese ieghewordighe ghifte ende ordenanche wel ende staerkelike hauden ende doen vulcom(m)en bi den capellaen vors in der maniere(n)
dat zij verclaert zijn / bi alsoe dat de vors capellaen rebel ware ende selue de vors ghebreke ende fauten niet betalen en wilde alsoe vors es / omme hem ende alle andre daer mede te bedwinghene de vors goede ordenanche ende lastinghe van den hee(re)
loye vors wel te hauden / ende te vulcom(m)ene / daer mede dat hi oec last de ziele ende consciencie van den capellaen vors / Nochtan souden moeten dese presente cyrographie ende hare tenuer goet vaste ende van werden bliuen ende wel ghehauden
sonder eenich verminderen / om(m)e altoes dvors ghebrec wettelic daer mede te ghecrighene ende te verhalene Ende omme dat heere loy vors begheert ende wilt dat sine vors ghifte ende goede ordenanche zullen teeuweliken daghen altoes zijn voert meer
wel verzekert ghehauden ende vulcom(m)en metten vors lastinghen in der manieren vors sonder eenich belet van yemene daer in te mueghen doene So heeft hem hee(re) loy vors van den vors eruen ende renten wel ende wettelic met voegde ter vors capelrien
bouf ontheereft / Ende doe so was heere clais van gothe(m) die men seit boruelt priester als p(ro)curerer van den vors capellaen ter vors capelrien bouf ende anders niet in de vors erue ende renten met voogde wel ende wettelic gheeereft na costume ende
vors hee(re) clais als p(ro)curerer van den vors capellaen ende in den name van der capelrien vors / ouer hem ende alle sine nacom(m)ers capellane zijnde van der vors capelrien gheloeft wel ende loyalike te haudene ende te vulcom(m)ene sonder eenighe fraude daer
in
te soukene / jn kennessen ende orconschepen der waerheden so hebben wij meester jan van der meere / lodewic van den hecke jan van der heyden / ende Arend van maerke alse schepenen in audenaerde dese presente cyrograph(ie) ghezeghelt elc onser met sinen
propren zeghele vte hanghende / Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n als men screef dusentich drieondert ende achte en neghentich den ellefsten dach in hoymaent


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]