[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Schepenbank Tielt: geordende oorkonden
idno 21r
Historiek
origPlace H123p
settlement Tielt
region West-Vlaanderen
Wij gillis van scillenbeke oliuier van leent wouter hulsbusch ende willem crempe als scepenen in de stede van thielt Ten tijden dat dese dinghen hierna
volghende vor ons wettelike ghedaen waren . maken cond ende kenlijc alle den ghuenen die desen presenten wetteliken tsaertere zullen zien of horen lesen
Dat es comen vor ons willem mulaerd ende heeft ghecocht ende wettelike ghecreghen ende wel betaelt Jeghen casine den Jonghe ende lisbeelen sinen wet
teliken wiue . tien scele ende neghen pene parsisie siaers te Renten ewelike ende eruelike gheduerende . de welke tien scele en(de) neghen pene parisie erue
liker Renten vornomt casijn ende libeele sijn wijf vors. hebben wettelike bewijst ende bezet willem mulaerde vors. up haerleder huus ende stede daer
silede casin ende lisbeele sijn wijf nu ter tijt vp woenende sijn ligghende bin der vrihede van thielt in de corterijcstrate tusschen Jhans stede van den driessche
andeen zide ende aernouds stede van der lake andander zide wesende in desen tijden ende voren comende ter vorseider strate bachten toe comende up Jhans beelc
van der griesbeke wesende in desen tijden . Ende dese vorseide tien scele en(de) neghe d. parisie erueliker Renten die te gheldene elcx siaers willem vors.
of sinen nacomers te elken halfmaerte beghinnende ende inghaende deerste payment te half maerte eerst comende ende also voert van Jare te Jare ewe
like ende eruelike staende ende gheduerende . Ende wel es te wetene dat casijn de Jonghe ende lisbeele sijn wijf vors. of de bezitters van den vorseiden bezette moe
ten ghelden dese vorseide Rente ten daghe vors. willem mulaerde vors. of sinen nacomers . Waert so dat casin of lisbeele sijn wijf vors. of de bezitters naer
maels van den vorseiden bezette niet ne gholden dese vorseide Rente elcx siaers willem vors. of sinen nacomers ewelike ende eruelike ten daghe vornomt
Ende dan verlede viertien nacht naer den dach van den vorseiden paymente in enich Jaer of in enighe tijt de vorseide Rente onbetaelt wesende . So mo
chte willem mulaerd of sijn nacomers vors. comen met desen wetteliken tsaertere [an] scepenen van thielt die in dien tijden scepenen wesen zul
len ende begherren te hebbene inninge van der vorseider renten up dit vornomde bezet na costume ende vsage van der vrihede van thielt behou
den der vorseider stede recht ende haer vrihede . Ende van deser rente so was casin de Jonghe ende lisbeele sijn wettelike wijf vors. vor ons scepenen
bouen ghenomt wettelike onderuet ende willem mulaerd vors. wettelike in dese vorseide rente ghe eruet ende al wettelike vul comen ende vul
daen also men sculdich was te doene met alle den wettelijcheden diere toe behoerden na costume ende vsage van der vrihede van der stede van
thielt vors. Ende om dat wij scepenen bouen ghenomt kennen dat dese vorscreuene zaken vor ons ende met ons wel ende wettelike ghedaen
ende vuldaen waren ende wij willen dat si sijn wel ende wettelike ghehouden sonder fraude sonder fute sonder scamp ende sonder enich malengien
te eweliken daghen die toe te comene sijn . So hebben wij scepenen bouen ghenomt ter bede van partien ende in dinkene van rechte dese presente
wetteliken tsaertere ghezeghelt elc van ons met sinen properen zegle vtehanghende . Ghedaen Jnt Jaer ons heeren als mens creef dusentich
driehondert ende drie enzeuentich up den achtienden dach van oustmaent .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]