[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 155 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle Die ghene die siin . ende die te commene siin . dat gillis van den borre heeft ghegheuen jn
Erffeleker rente(n) wel ende wetteleke Clause den cammere ihans zone een huus ende erue dewelke
michiele den cammere en(de) sinen wiue verstarf van ihanne den cammere in al der manniere(n) dat
gheleghen es bute(n) der ouerpoerte(n) tusschen michiels cammers huis ende erue in deen side ende
Symoens cammers huis en(de) erue Jn dand(er) side . ende dit om(m)e . xi . scellinghe ende vi . d par siaers erffeleker
rente(n) eene(n) groete(n) coninx(en) torn gherekent ouer xij . d par ofte de werde der af in ande(re)n
munte(n) . ofte alsulke par ende munte alse de graue van vlaende(re)n jaerliixs zal doen ontfaen van
tseinsen ende van sir rente(n) binne(n) gheroudsb(er)ghe talle(n) daghe(n) dat de vors rente valle(n) zal. ende dese
vorseide rente te gheldene emmer elkes siaers gillisse van den borre vorghenomd ofte den ghene(n)
die dese Cirographie brincht telken paeschen euweliic durende nv naest c(o)m(m)ende ende ombegrepe(n) tote telken tsinxene(n) daer naest volghende . vergouden te sine . ende este wetene dat claus
vorseit heeft gheset teene(n) co[] [?] en pande siin huis ende siin erue daer hi in woent gheleghe(n)
tusschen symoens cammers huis ende erue . in deen side . ende gherard foberts huus ende erue . in dande(re) side
Ende dit in alsulkere manniere(n) . ware dat sake dat claus vors ofte deghene diet tvors huis
ende erue houdende souden ziin niet ne gouden dese vors rente telken paeschen gheliic dat
vorscreue(n) es . ende tsinxene(n) daer naest ouer leede erd dan dat de vors rente v(er)gouden( )ware
dat dan gillis van den borre vors ofte deghene die dese Cirographie brochte souden mo
ghen haer hant slaen ane den vors co[] [?] en pant ende ane tvors huus ende erue ende ane
al dat hierean venden souden erd vast ende naghele vast ende houdent euwelic pay
siuelec gheliic sine(n) ande(re)n prope(re)n goede sonder callange van yemene alse waer bi datte(re)
claus vors no siin oer no de ghene die den vors co[] [?] en pant Ofte die tvors huus ende erue
houdende souden ziin nem(m)ermeer neghen rande recht eeschen no ghecrighen en soude
moghen henware bi den wille en(de) c(on)sente van gillisse vorghenomd ofte van den bringhe(re) van
deser stenegraphie(n) . ende es te wetene dat claus vors zal moghe(n) af coepen . iiij . s en(de) vi .
d par binne(n) . viij . jaere(n) nv naest c(o)m(m)e(n)de datste wetene den penni[i]c. xv . tiene en(de)
altoes in minderneess(en) van den vors . xi . s en(de) . vi . d par vors ende este wetene dat claus
vors zal moete(n) gheue(n) elkes siaers . ende telken daghe vors . ij . s en(de) . vi . d par der mu(n)te
vors den cloeste(re) van sente adriaens van gheroudsb(er)ghe ende altoes in minderness(en)
van den . xi . s ende vi d par vors ten welken huis ende erue claus vors c(o)m(m)e(n)
es mits deser vors rente(n) . ende mits eene(n) [] [?] tseinse tsiaers ende der Jnnegheerft wel
ende te wette ende heefte(re) al af ghedaen dat hiere af sculdech was te doene bi wette beede
den heere ende der wet naer sede costume en(de) vsage van der poert van gheroudsb(er)
ghe . dit was ghedaen jnt jaer doeme(n) screef mccc . ende liij . den . xi . ste(n) dach van
braechmaende hier ouer waere(n) gillis van den kelre ende raese gheylinc scepene(n) van
gheroudsb(er)ghe

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]