[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenlijc allen den ghenen die desen presenten tsaertere zullen zien Ofte horen lesen . dat ver marie
shammans pieter shammans dochter was nonne ten niewen bossche heeft ghecocht Ende ghecreghen wel ende wettelike Ende wel vergolden jeghen
janne den paenremakere Ende jeghen anneesen zijn wettelike wijf drie pont ende twalef scellinghe paris tsiaers erfeliker Renten Ende die te
betaelne te tween paymenten / Dats te wetene deen heelt te sente martijns messe naest Comende / ende onbeghrepen van gheldinghen te sine veertien
nacht
daer na / Ende dander heelt te meye daer naest volghende / Ende onbeghrepen van gheldinghen te sine veertiennacht daer na / Ende dan die
voers Rente altoes al betaelt te sine elkes jaers erfeleke durende met al sulken ghelde alse die heere van den lande jaerlijcs sal doen Ontfaen van
sinen Renten . Ende ware mijn vrouwe voers Ofte hare na commers niet betaelt elkes jaers erfeleke durende die vors Rente ten voerseiden daghe Ende
de voers veertiennacht over leden so mochte mijn vrouwe voers ofte de bringher van desen presenten tsaertere verteeren elkes daghes drie scellingh(e)
par tote dire tijt dat mijn vrouwe ofte de bringher van desen presenten tsaertere vorenghen al wl betaelt waren van der vors Rente(n) / Ende costen
Ende altoes de voers coste sonder minderen van der princepaelre Renten / Ende wel es te wetene dat jan de paenremakere ende annees sijn wetteleke wijf
vors hebben vp bracht wetteleke den heere jn handen seuen dachwant erven ende seuen ende dertich roeden lettel men ofte lettel meer jn al den
ghelaghe dat gheleghen es met husen ende met bomen ter heyden tusschen janne heyberghe ende heinrics screvels erve in eenen stucke gheleghen
welc goet men hout van mijnre joncfrouwen van Oudenhoven met zesse penninghe ende Eenen hallinghe tsiaers vte gaende / Ende ware dat sake
dat jan de paenremakere ende anneese sijn wettelike wijf Ofte die ghene die dese voers erve houden zelen niet ne betaelden elkes jaers erfeleke durende
mer vrouwen vors Ofte haren na comers de vors Rente ten vors daghe in al der manieren dat voerscreven es dat dan ver marie vors Ofte hare na
commers
mochten hant slaen an den voers pant jn allen den ghelaghen dat dan gheleghen sal sijn alse an hare propre erve / ende alle wetteleke coste
die ver marie voers ofte hare na commers doen moesten om de vors Rente te ghecrighene die moghen sij innen ende verreeken vp den voers pant
costeloes ende scadeloes sonder eenich minderen van der princepaelre Renten voers / Ende jn al der manieren dat hier voerscreuen es so waest al
ghedaen wettelike bi maninghen van den balliu ende bi wijsdomme vant lantscepenen voers / behouden tsheeren Rechte ende elcs mans rechte
ende omme de redene dat wij lantscepenen bouenghenoempt willen dat alle dese voerseide voerworden bliuen ghehouden goet vaste ende ghestade te
eeweliken daghen / Ende in kennessen der waerheden so hebben wij lantscepenen vorenghen desen presenten tsaertere gheseghelt met Onsen propren
seghele vtehanghende // Dit was ghedaen jnt jaer Ons heeren doe men screef dertienhondert ende viue ende zestich den zesten dach van
maerte ten vte ghane


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]