[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1367 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii woute(re) vand(er) molen en(de) jan van duyst scepene(n) jn antw(er)pen maken cond dat vore ons qua(m) mathijs de pape ende v(er)lide
dat hi sculdech es van gherechte(r) p(ro)pre scoud te gheldene ende te gheuene alle jare erflec van hem en(de) van sinen nacome-
linghen den minist(er) ende berechters vanden beggharden in antw(er)pen die nv siin en(de) namaels wesen sullen opden kerssa
uond viue guldene florine dieme(n) heet hallinghe van florence alsulke alse de hee(re) vanden lande van sine(n) cheinse
te nemene pleght guet ende custbaer van goude t(er) aelmoesene(n) behoef die her jan strubolle priest(er) wilen daer t(er)
poerten alle jare gheset en(de) ghemaect heeft te deelne eeuwelec vore sine ziele alsoe sij ons seiden Ende waert
dat hi mathijs binnen drien weken na den vors kerssauond alle jare van der vors erflake(r) renten niet gnoech en
dide dat hi dan gheue(n) soude alle daghe na die drie weken alsoe langhe alse hi van gheldene in ghebreke vonden wordde
van p(ro)pre scoud t(er) vorghenomde(n) aelmoesene(n) behoef twee oude gro(ten) tornoeyse sonder mind(er)nisse en(de) afslaen van der
vorghenomde(n) princepaeld(er) scoud . hier vore soe heeft de vors mathijs verbonden tot eene(n) pande de helft vande(n) huise
gheheeten de coeuoet ghestaen ane tvleeschuis . ende een half huis dat daer naest ghestaen es te craey wijc waert
met den gronde en(de) met allen dat daer toe behoert . Ende waert dat daer ane yet ghebrake / soe heeft gheloeft
de selue mathijs dat te voldoene met hem seluen ende met sinen ande(re)n guede welkerande dat es dat hi nv heeft
en(de) namaels mach ghecrighe(n) waer dat gheleghen es Oft vonden mach wordden mare het es ondersproken in desen vor
w(ar)dden dat de vorghenomde mathijs de pape de vorgenomde viue guldene hallinghe tsiaers erflake(r) Renten elwaert
op gueden ond(er)pand t(er) vorgh aelmoesene(n) behoef coepen ende ghecrighen oft bewisen sal m[o]eghen daer mens wel ghe
houden es in alle(n) der selue(r) vorw(ar)dden dat dese brief begrepen heeft . soe wanneer dat hi sal willen Ende soe wanneer
dat hi dat ghedaen heeft Soe sal de vors mathijs van den vors viuen guldene(n) hallinghe(n) erflake(r) renten meer te gheuene
en(de) al siin vorgh guet van allen gheloften en(de) vorw(ar)dden vorghenomd los vrij quite en(de) onghehoude(n) wesen Jn kennessen
van desen l(ett)ren bezeg(e)lt met onsen seg(e)len / Ghegheue(n) jnt jaer ons hee(re)n alsm(en) screef . m . CCC tsestich en(de) sesse op ons(er)
vrouwen auond ann(un)ciatio

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]