[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 53r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van Aelst / hughe van zierenbeke / ende Jan van Jnghelboutsuelde / doen te wetene allen lieden dat comen ziin voor ons
Bouden vanden voorde ende heeft ghecocht ende te eenen erffelijken cheinse ghenome(n) Jeghen der vrouwen ende den zustere(n) vanden
hospitale van Aelst / zesse ende eene halue Roeden / ende twee voete erfs gheleghen bachten an zijne stede in deene sijde / ende mar-
grieten erue van ghiseghem in dandere sijde / elke Roede om(m)e twaleue scellinghe par tsiaers erffelijker Renten al zulcs ghelts alse
Onse gheduchte heere de Graue van vlaende(re)n Jaerlijx sal doen ontfaen van zijne(n) Renten ende cheinsen binnen zijne(n) lande van vlaende
ren ende de twee voete erfs ghaen binnen ghedraecht de gheele somme van zesse scellinghe ende zesse penni(n)ghe gro der vors munten
Te gheldene ende te betalene der vors vrouwen ende zustere(n) of haeren nacom(m)ers alle Jaere telken kerssauonde euwelec ende emmer
meer gheduerende / Ende dese vors zesse scellinghe gro erffelijker Renten so heeft bouden vorn wettelec gheassingneert beset ende
bewijst vp dit vorghenoemde erue metten huise dat hij daer vp maken sal Ende voort waere an dit vorghenoemde bewijs eenich
ghebrec waere so heeft bouden vorn in conterpande gheset wettelec ziin huis ende erue ghestaen ende gheleghen voor thospitael an
kathelinen tijkaerts erue in deene sijde / ende der straeten daer men ter nieuwerbrugghen weert ghaet in dande(r) sijde om(m)e de vors
eerffelijke Rente daer an te verhaelne ende te v(e)r(r)eekene / Jn kennessen der waerheit ende wte beden ende neernsten v(er)soucke van p(ar)tie(n)
so hebben wij Scepene(n) bouenghenoemt dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)peren zeghelen wthanghende Jnt Jaer ons heeren doe
men screef dusentich driehondert neghentich ende neghene den tiensten dach van hoymaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]