[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Ronse
repository Rijksarchief Ronse
collection Geraardsbergen OLVHospitaal
idno 149 recto
Historiek
origPlace O228p
settlement Geraardsbergen
region Oost-Vlaanderen
Weten alle die ghene die siin ende die te com(m)ene siin dat stevin van der haghen heeft ghenomen in wettelike
pachte jeghen miere vrouwen der prieuse ende jeghen de zusteren van den hospitale van gheroudsb(er)ghe hare hoef
stat ende haren boengaert jn allen den ghelaghen dat gheleghen es te wayenberghe dat gillis de trompere
houdende was Ende dit teene(n) termpte van . xv . jaren lanc durende deen naer dand(er) volghende De welke
termpt sal inghaen ende beghinnen op jaer . m . ccc . ende xlviij . te kersauonde ende sal gheduren de
xv . jaer hute Omme eene sekere som(m)e van ghelde iaerliix Dats te wetene om(m)e . xviij . s . zuarter
paris siaers eenen ouden gro(ten) Coninx tornoy(se) elken ouer xij . d paris gherekent Ofte de werde daer
af in andere mu(n)ten . Te gheldene in ghereden pen(n)inghen elke siaers Telken kerssauonde ende emmer
binnen den viere kerstdaghen daer naest volghende vergolden tsine ende alsoe elcs jaers van jare te
jare ende van . xv . iaren . xv . vulle pachte Ende in manieren ware dat sake dat stevin voerseit niet ne golde
desen voers pachte elke siaers al sine(n) voers termpt hute telken kersauonde dat gheliic dat voerscreuen es
ende de viere kerstdaghe daer naest volghende ouer leden ende de voers pacht niet vergolden en ware
Dan so mochte miin vrouwe voers. ende die van den hospitale haer hant slaen an hare voers hoefstat ende
boengaert ende ane al datter op ware ende dat siere op vonden . Voert so heeft stevin voerseit miere
vrouwen ende dien van den hospitale voerseit jn pande ende inhanden gheset ouer den voers pachte siin huus
ende siin erue gheleghen te wayenberghe tusschen daer de slachmolen op staet voer de(n) linde een half dachwant
groet in alder manieren dat gheleghen es jn alselker manieren ware dat sake dat de voers pacht niet
vergolden en ware elke siaers alse langhe alse de voers termpt ghedurt ten daghe ende in der manieren
dat voerscreue(n) es ende wel v(er)claert Dat miin vrouwe voerseit ende die van den hospitale mochten
hare hant slaen ane tvoers huus ende erue ende an al datter op ware ertuast ende nagheluast ende
houdent euweliic gheliic hare voers hoefstat ende boengaert dat hare erue es alse waerbi dat
stevin voerseit no siin oer nem(m)ermeer an den voers pacht no an de voers huse ende erue no an al
datter op ware ertuast ende nagheluast negherande recht verhalen noch ghecrighen en soude
moghen lettel no vele hen ware bi wille van mier vrouwen ende van dien van den hospitale voerseit
Voert ware dat sake dat eenech vrucht draghende boem verdraghede ofte af worde ghewayt die ware
stevins voerseit maer dat moeste hi dien van den hospitale voerseit toghen ende daer ouer moeste hi
eenen anderen planten gheliic dien perre ofte appelboem die wel ende soffisantelec becleuen ware ten
af ghane van sinen termpte Ende plante hire meer die becleuen waren te sinen af ghane die moeste
hem miin vrouwe ende die van den hospitale voerseit ghelden in weselecheden Ende voert es te wetene
alse dese voers pacht hute es dat stevin voerseit van desen voers pachte de naeste es jndien dattene
die van den hospitale weder willen verpachten ende hiis alse vele gheuen wilde alse een ander
ende alse soffisantelec sineren Ende mits alle den voers voerworden ende gheloften so hebben miin
vrouwe ende die van den hospitale voerseit gheloeft stevine voerghenoemt desen voers pacht
paysiuel te doen ghebrukene sinen termpt hute ieghen elken die com(m)en wille te daghe ende terechte
Dit was ghedaen jnt iaer doe men screef . m . ccc . ende xlviij Den xiiij den Dach van Ouste hier [ouer]
waren jhan van b[aa]rdale scepene van gherou[ds]berghe en(de) symoen de p[e]lec ghezuoerne

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]