[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9399r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
WJ willem doediin Jhan martiin Jhan Eueraert Ende pauwels Jhans sone schepenen in hulsterambacht / doen te wetene allen
den ghenen die nu siin Ende hier naer comen sullen / Dat jmsoete willem wulfaerds sones wedewe / wulfaerd har sone
hughe har sone willem har sone / Ende margriete har dochter quamen vore ons alse vore schepenen Ende verlyeden dat si hebbe(n)
vercocht wel Ende wettelike / sonder fraude Ende sonder malicie / auesoeten willems dochter / Om ene sekere ghenoemde summe
van ghelde / Ende Eruelike Ende Ewelike rente / van tiene Ouden coninx groten tornoysen / Elkes iaers / staende Ende ghedurende
tallen daghe na auesoeten liif vornoemt Tere Capelrien boef / de welke auesoete willems dochter vornoemt / heift begonne(n)
stichten maken Ende ordineren bi rade van goeden lieden Ende bi consente van haren wetteliken voghet / vore sente laureinse
in de kerke van hulst / van den welken Cope vorseit Jmsoete willem wulfaerds sones wedewe Ende hare kinder bouen ghe-
noemt hem houden wel ghepayt Ende vergouden van auesoeten willems dochter vorseit in ghereeden ghelde te haren wille
Ende dese vorseide tiene oude coninx grote tornoyse tsiaers hebben Jmsoete willem wulfaerds sones wedewe / wulfaerd / hughe /
willem / Ende margriete hare kinder bouen ghenoemt / wettelike bewiset Ende beset Eruelike Ende Ewelike staende vp een
ghemet lands ligghende in westhusen jeghen der zieker liede huus tusschen der kerken land van bodelo of ene side / Ende
jhans kinder land van der vorle of ander side / Ende dese vorseide tiene oude coninx grote tornoyse tsiaers / sal men gheue(n)
Ende ghelden auesoeten willems dochter vornoemt also langhe alse soe leuet / Ende na har liif den besittere van der
vorseider Capelrien Elkes iaers Eruelike te sente jhans daghe baptisten / die gheleghen es in midden zome(re) / Ende omme
dese vorseide Eruelike rente / wettelike te v(er)copene Ende wel Ende wettelike te besettene Ende te bewisene tallen daghe
up dit vorseide ghemet lands gheliit als voren verclaerst es / so hebben Jmsoete willem wulfaerds sones wedewe / wulfaerd
hughe / willem / Ende margriete hare kinder vornomt ghedaen met haren wetteliken voghet al dat recht Ende wet in
hadde / Ende dat si sculdich waren te doene naer vsage Ende costume van den lande / Ende dat toe hebben si ghesekert
noch ieghen dese presente lett(r)en diere vp ghemaect siin / gaen / doen / proposeren / toghen / no seghen sullen / noch doen gaen /
proposeren / toghen / noch doen segghen / om noet die hem gheuallen mach / Noch soeken wech / fiif / vlucht / cauelatie / Exceptie /
vryhede / priuilegie / jofte eneghe bescermenesse van crunen / van crusen /Jof van eneghen andren dinghen / in ghenerael iofte
in speciael / die hem helpen mochte / omme van den vorseiden tiene oude coninx groten tornoysen tsiaers quite te sine Ende
te ontgane Ende auesoeten willems dochter vornomt / jof den besittere van der capelrien vorseit in enegher manieren
achteren iof deren / alle dese dinghen waren gehdaen Ende vulcomen wettelike Ende al wettelike bi begherten Ende
versoeke van Jmsoeten willem wulfaerds sones wedewe Ende van haren kind(r)en vorseit / met allen den wettelike(n) von(n)esse(n)
van ons diere toe behoerden Ende in kennessen dat si alle vast / seker / goet Ende ghestade sullen bliuen Ende wel gehouden
tallen daghe van poente te poente gheliic dat voren gheseit es hebben wi schepenen vornoemt dese presente lett(r)en ghe-
seghelt met onsen propren zeglen huuthanghende / Dit was ghedaen Ende te wette vulcomen sfriendaghes vore sente
ihans dach in midden zome(re) / jn tiaer ons heren als men screef / m . ccc . viere Ende twintich

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]