[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zottenghem maken cont ende kenleec allen den ghenen die nv sijn ende hier na wesen selen / dat jan van der boenbeken heeft ghecocht wetteleke Ende Redenleke
ende wel vergouden jeghen pouwelse van den dale / tiene scellinghe parisise Erfeleker Renten / te gheldene jaerlijcs eweleke duerende telken alre heyleghen messe ende Onbegrepen
te wesene van gheldinghen tote sente martijns messe daer naest volghende / ende also voert van jare te jare eweleke duerende / Ende dese voernoemde tien scellinghe
parisise erfeleker Renten heeft pouwels voers bewijst ende beset wel ende wetteleke / janne voernoempt ende sinen na comers / vp een dachwant ende een half lants letter
me(n) ofte meer gheleghen vp de verre Coutre neuen claus baertmakers lant an deen side / ende neuen claus lant van nederhem an dander side / Ende ware dat sake dat
pouwels voers ofte de ghene die de voernoemde Erfachtichede houden selen niet en golden jaerlijcs dese voernoemde tien scellinghe parisise janne voernoempt ende sinen
na comers / eweleke durende ende telken daghen ghelijc dat voers es / so soude jan voers ofte sine na comers ofte de bringhere des jeghenwordighs tsaerters slaen sine
hande ane de voernoemde erfachtichede ende houden se ghelijc sinen properen Erve / Ende ware dat sake dat jan voers ofte sine na comers ofte de bringhere des voer
seids
tsaerters volghen moesten te wette / ende pouwels voers ofte de ghene die de voernoemde erfachtichede houden selen niet en golden jaerlijcs ten voerseiden daghe dese
voernoemde tien scellinghe parisise eweleke duerende alse dicwile ende alse meneghen dach alsire omme volchden dat sij mochten verteren elken dach drie scellinghe
parisise vp pouwelse voernoempt ende vp haren wetteleken pant ende altoes sonder minderen van den principale ende alle den wetteleken costen / jn kenleecheden der
waerheit hebben wij lantscepenen vorenghenoempt dese letteren gheseghelt met onsen seghele wt hanghende ende behouden elcs mans Rechte / dit was ghedaen
jnt jaer ons heeren doe men screef dertienhondert zesse ende viftich den zeuentienden dach van laumaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]