[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 053r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij Scepenen van Aelst Adaem van lede Claus van zierenbeke Cornilliis morel Ende lievin godeuerts .. doen te wetene allen lieden dat adaem van lede Gilliis drigghe
Joncfrouwe glorie swalen ende ioncfrouwe adel smeds alse meesters en(de) meesterssen van baghinhoue in de poort van Aelst hebben ghegheuen en(de) gheuen Goessine
mouwen ende agneesen sinen wetteghen wiue teenen Erffeliken Cheinse huus en(de) erue toe horende den uors baghinhoue dat men heet thuus van lare staende
en(de) gheleghen in de denrestrate tusschen Gilliis sbluuts huus en(de) erue an deen side . Ende Jan ca[n]ns huus en(de) erue an dand(er) side Ende dat elcs siaers om(m)e viere scel
linghe en(de) vier penninghe grot tornoyse en(de) daer toe om(m)e viue grote dier de poort van Aelst Jaerlix in Erffeleke(n) Renten vp heeft . Ende dese uors vier scellinghe
en(de) vier penninghe grot torn erffelekere renten Te gheldene en(de) te betaelne den uors meesters en(de) meesterssen Ende haren nacommers . beleders meest(er)s en(de) meesters
sen tvors baghinhofs tvorghenoemts baghinhoefs boef elcs siaers ten tween terminen van den iare dats te wetene den helecht telken sente Jans messe in midden
zome(r) Ende dander helecht telken kerssauonde daernaest uolghende Ende twelken uors daghe en(de) termine elke helecht al u(er)gouden te sine met ghereeden ghelde Ende
emm(er) met also sulken ghelde ende paymente alse ghinghe en(de) gane wesen sal Ende onse heere de graue van vlaendren jaerlix sal doen ontfaen van siinre Erffelekerente(n)
Ende dese uors erffeleke rente soe hebben Goessin ende agneese vorghen wettelike besedt en(de) bewijst vp . tvors huus en(de) erue . Ende van desen uors vier scellinghen en(de) viere
penninghen grot torn Erffeleke(r) Renten Soe hebben hem Goessin en(de) agneese vors wettelike onterft ou(er) hem seluen en(de) ou(er) hare nacommeers Ende de uors speciale
ghenoemde meesters en(de) meest(er)ssen sinre wettelic toe comen en(de) ingheerft tvorseits baghinhoefs boef . Ende dat na sede en(de) costume vand(er) poort van Aelst . Vort
soe siin comen vore ons alse Scepenen van Erenbodeghem daniel van loekerne Claus wo [?] oilen willem heinriics Ende Jan oudeghem . Ende hebben ons wettelike kin
lec ghemaect alse haren hoefde dat de uors goessin . en(de) agneese dese selue vors erffeleke rente vore henlieden . hebben wettelike beset en(de) bewiist vp seuene ende
viiftech roeden lants de welke men houdt van ghie van hoemberghen . gheleghen . in de meyerie van erenbodeghem neven de veimet [?] tusschen Cornilliis ali
stocs lande an deen side en(de) boudens slu [?] scoecbackers lande an dander side / Ende dese uors eruachtechede . soe hebben goessin en(de) agneese vorghen wettelic vp ghe
dreghen . den hee(re) in handen Ende dat bi maninghen van gilliise cuebine [?] . alse stede houdere van den uors ghuye en(de) bi wisdoeme van scepenen van Erenbodeghem vorghn
Om den uors meesters en(de) meestersse(n) beleders en(de) nacom(m)ers tvors baghinhofs . waere me(n) hem inghebreke van gheldinghen te doene teneghen vanden uors daghen
altoes de uors Erffeleke renten in al der manieren . dat uorscreuen es daer an te u(er)haelne en(de) te uerrekenne Jnkinnessen der waerheit en(de) om dat alle dese dinghen wet
telike ghedaen waren ghehandelt en(de) ou(er) leden siin / bi aldren dat men te alsulken dinghen ghevseert heeft Ende sculdech was te doene na sede en(de) costume Ende sij alle ende
elc point sonderlinghe goed seke(r) vast ghestade en(de) wel ghehouden selen moeten bliuen En(de) om de goede kinlechede en(de) jnformacie . die ons de uors scepen(en) van erenbodeghem
van der wettelechede uoren ondersceden uore hem ghehandelt en(de) ou(er) leden ghedaen hebben En(de) beden en(de) u(er)soeke van hemlieden . alse haren hoefde mids dat sij ne
ghenen seghel en hebben En(de) vort vte beden en(de) u(er)souke van p(ar)tien soe hebben wij Scepenen van aelst vorghen dese lree gheseghelt met onsen propren seghelen
wthanghende Jnd Jaer Ons heere(n) alse men screef dusentich driehond(er)t en(de) tsestech den twintechsten dach van Aprulle

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]