[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1363 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii peter van hoboken Ende Jan noyts Scepenen Jn antwerpen maken cond / dat vore ons quamen meester bouden vander straten ende
her michiel van parijs prieste(re)n broeder heinric van waelhem minister ende broeder aernout de vriese brueder vander derder ordene(n)
Sente franchiscus Jn antwerpen ende willem de lijnmakere specier Jn deen zide / Ende claus van waerloes Jans sone was Jn dande(re) zide en(de)
bekenden Jn beide ziden / dat de vors meester bouden her michiel brueder heinric broeder aernoud ende willem de lijnmake(re) alse testamen-
toers heeren jans strubols priesters ghegheuen hebben ende gheuen terue ene in erflaken Rechte den vorseiden clause ende sinen nacome-
linghen te houdene ende eewelec te besittene de huisinghen met allen haren toebehoerten die wilen waren hee(re)n jan strubols vors ghestaen
in de e[u]enschalcstrate naest thuys dat men heet den doren ter merct waert ane Siaers om(m)e twaleue guldene hallinghe van florenchen
goet ende custbaer of de weerde daer af in ande(re)n goeden ghelde / ghelijc dat onse heere van vlaende(re)n telken termine Jn antwerpen ne-
[men] sal van sinen erfcheinse Jaerliker ende erfliker Renten Te gheldene ende te gheuene vanden vorseiden clause van waerloes ende
van sinen nacomelinghen den minister die nv es ende namaels siin sal des co(n)uents vander derder ordenen Jn antwerpen erfleec ende
eewelec durende altoes te bekeerne ter aelmoesenen behoef ghelijc datse her Jan strubolle vors beset heeft ter poerten ter beggaerden te
deelne alle Jare deene helft daer af te sente Jans daghe baptisten Jn midden zomere ende dandere helft daer af te kerssauonde Jn alsulker
manieren dat de vors claus ende sine nacomelinghe alle Jare ghelden ende betalen selen den landcheins die daer vore(n) vte gaet sonder ee-
nich af corten of mindernisse vander vors erfliker Renten Ende hier toe heeft de vors claus van waerloes verbonden ende to(n)d(er)pande
gheset siin helft vanden huisinghen met al dat hi daer ane heeft ghestaen ane de binnenste camerpoerte daer claus bast siin sweer dander
helft af houdende es / Jn kennessen van desen l(ett)ren bezeghelt met onsen zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef . m . CCC .
tsestich ende drie op onser vrouwen auont diemen heet natiuitas

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]