[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 79r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ pieter maertin Als proefst ende willem de tolnare ghiselbrecht van a[n]delghem [gl]lis ysac ende michiel denijs Als scepenen Jnde stede van Curtrike
Jn desen tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen .. Dat beatrise haghelincs Es com(m)en voer ons Ende heift verke(n)t
ende verlijt Dat heinkin scamele heinrix sone heift Jeghen hare ghecocht ende wel betaelt Viere ende twintich scellinghe parisise elke siaers te
Renten eeuwelike ende eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemenlike gaen sal in de stede van Curtrike Jaerlix telken daghe van den
paiementen / De welke eruelike Rente voerseit Beatrise haghelincx voers. heift beset ende bewijst Dat heinkin scamele voers. ende sijn wettelic hoir ende
naercom(m)ers wettelike besitters wesende van deser voers. eruelike Rente zal heffen halen ende Reeken elke siaers eeuwelike ende eruelike ghedurende
vp Een huus ende Erue der toebehoerende staende ende ligghende binder scependom(m)e vander stede van Curtrike ouer leye inde Cuerne strate tussche(n)
Jans mets huus en(de) erue was an deen side Ende nees svrayen huus ende erue an dandre side Te gheldene dese voerseide Eruelike Rente elke siaers
eruelike ghedurende te tween paiementen / Dats te wetene deene heilt te paesschen Ende dandre heilt te sente baues messe daer naest volghe(n)de
Ende dies zal wesen deerste paiement te paesschen Jnt Jaer ons hee(re)n .m.CCC.iiij(xx) ende neghentiene eerst com(m)ende Ende also voert gheldende
van Jare te Jare eeuwelike en(de) eruelike ghedurende ende ten voerseiden paiementen Vander welker eruelike Rente voers. beatrise haghelincx vors.
ghinc vte ende gheleusder of wel ende wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike te heinkins scamelz bouf voers. Ende hi heinkin
voers. was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike voers. .. Jn kennessen van ware
den hebben wi profst en(de) scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghelz vtehanghende / ghemaect ende ghegheuen Jnt
Jaer van gra[t]ien als men screef Dusentich drie hondert Achte ende neghentich den seuene en(de) twintichsten dach in speurkle .

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]