[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O598r
settlement *** leeg ***
region *** leeg ***
kenlijc zij allen lieden / Dat jan van warighem heeft ghenomen teenen Erfeliken pachte jeghen lieuaert Crachte / Arend van den vergiere
ende kerstiaen lieuins / als prouiserers ende kercmeesters in desen tijt / van der kerken van pamele / Eene erue ligghende bj d(er) baerporte(n)
ende was jan ghelewaerts / leit naest jan nokermans erue was / die nv jan heergods es / de welke erue vors / de vorseide
p(ro)uiserers / wettelijc af wonnen jnt scependom meest(er) jans van d(er) meere en(de) sier ghesellen / in den name van d(er) kerken van
pamele vors / ouer erfelike Rente diere de kerke vors vp hadde / Ende dese vors erue ghegheuen den vors janne / omme
drie capoene siaers erfeliker Renten met niet meer d(er) vte gande hant slaende an de vors erue te kerssauonde jnt jaer xiijc.xciiij / Ende deerste Rente
gheheel gheldende te kerssauonde jnt jaer xiijc xcv / Ende alsoe voort van jare te jare / eewelijc ende em(m)ermeer van welk(er)
eruen vors / hemlieden de vors kercmeesters hebben wel en(de) wettelijc onduut / en(de) onderft in den name van d(er) kerken vorseit
behouden der vp de vors erfelike Rente / ende die bewijst en(de) beset bliuende vp de vors erue / ter kerken bouf vors En(de) jan vors
es com(m)en ter vorseid(er) eruen / Ende der in gheherft wettelijc / naer costume en(de) vsage van d(er) vriheden van auden(aer)de / Ende heeft
gheloeft / de vors Rente wel te betaelne jaerlijcx / ghelijc vors es / en(de) bewijst vp de vors erue / ouer hem en(de) ouer sine naercom(m)ers
sond(er) fraude ofte malicie eengherande Jn kennessen der waerheden hebben wij meest(er) jan van d(er) meere jan van d(er) Crayen
Ende jan van d(er) muelen Alse scepene(n) in auden(aer)de / dese p(rese)nte cyrographie / gheseghelt / elc onser met sinen zegle vte hanghende
Dit was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n als men screef .m.ccc viere ende neghentich / den xxv. ste(n) dach in nouembre


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]