[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 30r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi martin staec als profst ende zegher crom(m)elin Jacob stutin Joes wicke ende bertelmeus de vaerwer als Scepenen in de stede van curtrike in dese tijt
Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen .. Dat stassin de s[t]oppre ende loete smoers ziin wettelike wiif ziin com(m)en voer
ons . Ende hebben verkent ende verlijt dat fransoys van coppenhole heft Jeghen hemlieden ghecocht ende wel betaelt . Neghene ende twintech scellinghe
paris. siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen zal in de stede van curtrike Jaerlix telken daghe van den
paiementen .. De welke eruelike Rente voer. Stassin de scoppre ende loete ziin wiif voers. hebben beset ende bewijst fransoys van coppenhole voerseit
of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal te heffene ende te haelne bi parcheelen alsoe men hier naer verclaren zal Dats te wetene vp Stassins
voers. huus ende erue staende ende ligghende bin den Scependom(m)e van der stede van curtrike Jn de brucstrate tusschen Jhan bo[uvuu]s huus ende erue
an deen zide . Ende gillis van beutenghem huus ende erue an dander zide . achtiene scellinghe paris. siaers eruelike vallende telken te Sente Jhans
messe in midden zomere . Ende vp alaert boliins huus ende erue staende ende ligghende bin der Scependom(m)e van ders tede van curt(ri)ke Jn de brucstra
te tusschen lisen zutters huus ende erue an deen zide . ende Symoens de metsch huus ende erue an dander zide .. elleuene scellinghe paris.
siaers eruelike vallende telken te onser vrauwen daghe ter licht messe . Ende Jn manieren waert soe dat fransoys voers. of ziin naercom(m)ers
eenech ghebrec hadden van der voers. besettinghe van desen voers. Elleuene scellinghen paris. siaers erueliker Renten So soude hi ziin ghebrec verha
len an stassins de scoppers ende loeten ziins wiifs voerenghenomt huus ende erue voeren verlcaert .. Ende van deser voers. erueliker Renten
ende voerworden beset alsoe voeren verclaert es So ghinghen vte Stassin de scoppre ende loete ziin wettelike wiif voers. ende ghelensden wel ende
wettelike na costume ende vsage vander stede van curt(ri)ke te fransoys van coppenhole bouf voerenghenomt Ende hi fransoys was der toe
ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike na costume ende vsage van der voers. stede van curt(ri)ke .. Jn kenness(en) van wareden hebben wi profs[t]
ende Scepen(en) voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren zeghels vtehanghende Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gra
tien als men screef duzentech driehondert achte ende vichtech den viue ene twintechsten dach in Nouembre -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]