[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Brugge
repository Rijksarchief Brugge
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 3276r
Historiek
origPlace I154p
settlement Maldegem
region Oost-Vlaanderen
Wj Gillis de backere heinric stru wouter de clerc wouter de moenc ende pieter lute Scepene(n)
jn maldenghem jn dien tiden als dese dinghen voor ons waren ghedaen doen te wetenen allen den
ghonen die deze letteren sullen sien sien of horen lesen dat quamen voor ons als voor scepene(n) voors.
clays van dutseele ser pauwels sone ouer em ende ouer sine hulpers of een side ende jnghelram
de backere yolente siin suster willem tinke matthijs f. gheuiaerds moens ende Jacop f. Jacops her
ghers als wettelike voecht ouer gheuaerd f. gheuaerds kinderen of ander side kennen ende ver
lijen an beeden siden dat sieleden ver effent ende ver deelt siin beede van aeruen ende van auen alse
van der doot jans van dutseele ende van ver marie sinen wettelike wiue Dat es te weten(en) dat
clais voors. behouden sal ouer em ende ouere sine paertien dese naer volghende paertseelen jnt eerste
ant grote huus daer dat jan van dutseele in wonende was in siin achterste leuene te rechte achte(re)
deel ende twintichste deel van den groten huus ghe[e]heel met sinen auenante van seuene scellinghen pa
risisen elke siaers der hute gaende voord tfierendeel ende twee ende dartichste deel inde cameren ande
oostside vanden voorseyden groten huus ende dierghelike van der cokene ende van den nieuwen stalle met
sinen auenante van der rechter scult diere vp gheleghen es Ende voord binnen den doorpe van maldengheem
ande ofstede te catelinen van den houke achtiene peneghen parisisen siaers jtem ande ofstede te bouden smets
seuene ende twintich peneghen parisisen siaers jtem ande ofstede toe behorende lievin f. aernouds f. jans wilden drie
ende dartich peneghen peneghen parisisen siaers jtem ande ofstede te marie f. wouter f. pieters vijf scellinghen
ende drie peneghe parisisen siaers jtem ande ofstede te willem f. aernouds lauwerins twee scellinghen
ende sesse peneghe parisisen siaers jtem te brucghe inden braemberch tachtendeel van eenen huus metter
ofstede diere toe behoord twelke huus wilen was aernouds van sinte truden jtem voord rechte vierendeel
van ver clemmen ofsteden licghende ande westside van den voorseyden groten huus van voren tote bachten met
sesse scellinghen ende sesse peneghen parisisen siaers hier of clais voors. toe behorende tfierendeel van deser voorseyder
rente te gheldene jtem voord jnde noortbrouc bider leyen de heltsceede van drien ghemeten ende tachtentich
roeden meerschen metter rechter rechter scult gheldende ghemeene jtem jn de bijst de heltsceede van tween
ghemeten ende viertich roeden meerschen metter rechter scult gheldende ghemeene jtem een alf ghemet
meerschen de heltsceede der of licghende ande noortside van der bijst streckende vpten waterganc metter rech
ter scult gheldende ghemeene jtem de heltsceede van tween ghemeten meerschen licghende ande suutside
van der bijst antfelt metter rechter scult gheldende ghemeene jtem de heltscheede van eenen ghemete lands
licghende ten mispelare bewesten maldengheem emtter heltsceede van der scult diere hute gaed jtem der
ieghen ouer een ghemet met siere rechter scult jtem boosten der wint moolne ij linen gheheel metter
recher scult jtem bewestalf van der moolne ouer ee de heltsceede van eenen ghemete ende vichtich roeden
lands metter rechter scult gheldende ghemeene jtem suutwaert ouer dee twee linen gheheel met siere recht(er)
scult jt. voorde beghinen viue ende seuentich roeden beel[c]s met siere rechter scult gheheel jtem jnde
vroon meersch de heltsceede van viere linen metter heltsceede van der recht(er)scult jtem twee linen vpten
herewech besuden maldenghem dat ghe cocht was ieghen mag(rie)ten de wedewe aernoud robrechts hute
gaende twee scellinghen parisisen elc siaers den helighen gheest jtem de heltsceede van drien ghemeten lands
licghende bewestalf van maldenghem bi der gote dat ghecocht was ieghen gheuaerde den smet metter heltscee
de van neghene peneghen parisisen gheldende den beghinen hier of es claise voors. ghebuert de westside jtem
inde vroon meersch de heltsceede van drien ghemeten lands daer of ghebuert claise voors. de strinc die leghet
oost ende west metten westersten stringhe van den drien tote der tijt dat hij siin grote euet van ander aluen
ghemete lands metter heltsceede van siere rechter scult jte(m) bi werrem de heltsceede van tween ghemeten
belcs hier of ghebuert claise voors. tleen beleskin metter oostside van den groten beelke metter heltsceede
van der rechter scult jtem de heltsceede van sesse ghemeten lands licghende ouer den acker met jan inghel
ramme ende met sinen susteren ghemeene hier of ghebuert claise voors. de oostside van der groenswaerde
metter westside van den stoppelen metter heltsceede van siere rechter scult jtem voord de heltsceede
van eenen aluen ghemete licghende in tvoorseyde land ende van al desen voorseyden lande lichtelike min of
meer jtem voord vppe de scuere ende vppe de ofstede licghende ende staende ieghen oosspittael van sin
te janshuus ouer vppe danel den coc sesse scellinghen parisisen elc siaers jtem voord siin rechte helt
sceede van der tiende datmen eet den ommeloop also verre als jan van dutseele ende ver marie siin
wijf aeruachtich in ware jnt tachterste van aren leuene met siere rechter scult Ende alle deze voorseyde
dinghen die waren ghedaen bi c(on)sente van claise voors. ende hij ver vinc alle sine paertien die an dit
voorseyde goed deelende siin Ende bi c(on)sente van jnghelramme den backe(re) van lenten siere suster van
willem tinken van matthijse f. gheuaerds moens ende bi jacoppe voors. als wettelike voecht van marie
f. gheuaerds f. gheuaerds ende ouer aer kint ende jacop voors. die ver vinc jacoppe f. gheuaerds f. gheuaerds
ende janne sinen broeder jan / f. veys f. aernouds alle dese voorseyden dinghen wel te houdene ghelijc dat
voors. es jn kennessen der wareden so ebben wj scepenen voors. Deze letteren gheseghelt vte hanghen
de met onsen seghelen Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren alsmen screef dusentich drie hondert
ende tsestich vpten darden dach in novembre -


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]