[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 2366r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wi Jhan tkint Jhans zone als profst ende Rugger de costre . Jhan bollaert Jhan de tolnere ende gillis dibboud . als scepenen in de stede van curtrike in dese tijt
Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen . Dat martin de zoutenere ende liisbette ziin wettelike wiif ziin com(m)en voer
ons / ende hebben verkent ende verlijt dat ver marie van der banct(re) heft Jeghen hemlieden ghecocht ende wel betaelt . Twelef scellinghe ende neghene pen-
ninghe parisise elke siaers te renten eruelike ghedurende . alsulke munte van parisisen als ghemeenlike gaen zal in de stede van curtrike Jaerlix telken daghe van
den paiementen . De welke eruelike Rente voers. si hebben beset ende bewiist ver marien van der banct(re) voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen zal
te heffene ende te Reekene Jaerlix vp een huus ende erue staende ende ligghende binden scependom(m)e van der stede van curtrike . Jn de leyestrate / an de noort zide
van der leye tusschen ghiselins stayen huus ende erue an deene zide / ende Jacob crekels huus ende erue an dander zide .. Te gheldene dese voers. eruelike Rente
elke siaers te half speurkele . Ende die zal gheuallen derste paiement te half speurkele erst com(m)ende . Ende alsoe voert gheldende van Jare te Jare erue-
like ghedurende ende ter voers. termine . Ende van desen voers. twelef scellinghen ende neghene pen(n)inghen paris. siaers erueliker Renten beset alsoe voers.
es / So ghinghen vte martin de zoutenere ende lisbette ziin wettelike wiif voers. ende ghelensden wel ende wettelike naer costume ende vsage van ders tede van
curtrike te ver marien van der banct(re) bouf voerenghenomt / Ende soe ver marie was der toe ghedaen ende der in gheeruet wel ende wettelike naer costume ende
vsage van der voers. stede van curtrike .. Jn kennessen van wareden ehbben wi Profst ende Scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren ghezeghelt met onsen p(ro)pren
zeghels vtehanghende Ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als men screef duzentech drie hondert neghen ende vichtech den twintechsten dach in hoyma(en)t

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]