[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1348 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wj willem de molene(re) en(de) woutre vanden broeke scepen(en) in antw(er)pen( )maken cont dat vore ons quam(en) / Eersame liede / de minist(er) en(de) con-
uent vand(er) derd(er) ordene(n) sente franciscus in antw(er)pen / op die een zide / Ende een deel van den manne(n) diem(en) heet lollaerde met ar-
noude van houorst jacoppe van bruesele / en(de) hosten van eu(er)sbeke berechtre(n) des huis dat den vors. lollarden toehoert / ghestaen ane
de veemarct tantw(er)pe(n) in dand(re) side / Ende bekinde(n) in beiden ziden dat de vors. minist(er) en(de) conuent heorloeft hebben puerleke om(m)e
gode vore hen en(de) vore hore nacomelinghe dat de vors. lollarde moghen timme(re)n op des vors. minist(er)s( ) en(de) conuents muer en(de) daer
in vare(n) met anke(re)n( ) en(de) met balken na hoer gherief sond(er) cost en(de) scade des vors. minist(er)s en(de) conuents en(de) sond(er) hindernisse
des muirs / Met desen vorw(er)den( )/ dat de vors. manne diem(en) heet lollarde nemme(rm)e(e)r wat(er) leiden en selen ten conuente waert
vand(er )vors. derd(er ) ordine(n) noch oec licht van doren van venstre(n) noch van gaten maken hen ware of sijs niet ontbe(re)n( )en mochte(n)
en(de) het hen openbare noetdorstecheit dade / dat si dan boue(n) op den solde(re ) venstre(n) souden moghe(n) make(n) wel ghetraelgijt boue(n)
mans lingde hoech staende / en(de) and(er)s( )niet / Ende gheuielt dat de vors. minister en(de) Conuent timme(re)n wouden en(de) des vors.
muirs in enegh(er) maniere(n) behoefden / so moghen si dan daer op en(de) in varen met anke(re)n en(de) met balke(n) en(de) met alle dien dat
hen daer jn gherieue(n) sal / als in horen p(ro)pren( )muir die hen toe hoert met den gronde . Mede es ondersproken dat de vors.
minist(er) en(de) conuent en(de) de vors. manne(n) lollarde desen vors. muir van allen coste ghemene houden selen also v(e)r(r)e alse de
selue lollarde dien daer betimm(er)t( )hebben / Maer waert dat die selue muir brake oft faelgierde in eneghe(n) ande(re) maniere(n)
ou(er) mids de tim(m)eringhe( )die de vors. manne lollarde daer op of daer in hadden ghetimm(er)t of doen timme(re)n( )dat souden
de vors. manne lollarde make(n) en(de) v(er)seke(re)n( )op horen cost / sond(er) scade en(de) cost des vors. minist(er)s( ) en(de) conuents / Ware oec
dat sake dat de stede en(de) de huisinghe daer de vors. manne lollarde nv in wonen verwandelt wordde in and(re )liede
handen also dat daer and(re) liede in woenden dan lollarde / so souden alle dese vorscreuene vorw(er)den quite en(de) te nieute
siin op dat de vors. minist(er) en(de) conuent wouden die dan siin souden / Jn kinnessen van desen dinghen en(de)omme de bede ende
tverlyen d(er) vors. p(ar)tien hebben wi scepen(en) vorghenoemt dese l(ett)ren beseghelt m(et) onsen zeghelen . Ghegheue(n) int jaer ons heren
alsm(en) screef . M ccc . viertech ende achte des dinsendaeghs vore halfmeye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]