[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace I125p
settlement Aardenburg
region Zeeland (Zeeuws Vlaanderen)
WJ willem p[ieter] [...] [d]e hase . lodewiic willems zone serhuughs zone . jan caya[µ]
Ende jacob die kete[lare] [...] [in] ardenburgh kennen dat quam vore ons alse vore scepenen
joncvrouwe kateline ser[lammer]acht teilsµ dochter Ende gaf wettelike ghifte willem volponde
den clerc te joncvrouwe auesoeten boef serwertinµ eps dochter vn twintich sceleghen pari
sisen siaers aerueliker renten ligghende binnen der stede van ardenburgh in diuersen pertche
len in steden die hier naer ghescreuen staen . dats te wetene in die ofstede daer jacob baerland
up woende in die zassistrateµ tusschen jacob grubsµ huus of eenside en(de) jan quareidsµ huus of ander side
thiereµ sceleghe parisise siaers aerueliker renten . Ende in die ofstede daer ymmezoeteµ calu
waerds up woend bi den baghinen tusschen machtilt duutschen huus of eenside en(de) kateline lasen
huus of ander side thiene sceleghe parisise siaers aerueliker renten Ende dese vorseide jonc
vrouwe kateline serlammeracht teils dochtger gheloefde willem volponde vorseid te joncvrouwe
auesoeten boef ser weitin eps dochter vorseid dese vorseide aeruelike rente te wetten te
warendeerne tjeghen elken mensche vri en(de) quite te joncvrouwe auesoeten vorseid vrien
eghindoeme ouer hare vrie eghin goed jn kennessen van deser dinc ebben wi scepenen vor
seid desen saert(r)e ghezeg[elt] [met] onsen zeghelen huuthanghende . Dit was ghedaen jnt jaer [ons]
hren alsmen screef [...] driehondert ende viueendetwintich tsdonresdaghes [vor]
onser vrouwen [...] [me]ssen.

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]