[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
kenlijc zij allen lieden dat lodewijc van den hecke / heeft ghegheuen en(de) gheeft joncfr grielen jan smeden docht(er)e sier nichten boudins
wijf van wijchuus / zes . lb paris siaers erfeliker Renten / te betaelne ten tween paymenten siaers en(de) met alzulker mu(n)ten als
men ghemeenlijc binnen der Stede van audenarde erfelike Rente betalen sal / ten daghe van paymente / waer af deen helt ende
deerste payment vallen sal te gheldene te kerssauonde jnt jaer xiijc xcviij / Ende dander helt dander payment te sente Jans
messe
in midden some(re) daer naest volghende / Ende alsoe voort te gheldene van jare te jare / ten tween paymente(n) ghelijc vors
es eewelijc en(de) erfelijc duerende / altoes ombegrepen .xiiij. nacht naer elken dach / Ende dese vors erfelike Rente heeft lodewijc
vors met voghde der vorseid(er) joncfr grielen bewijst en(de) beset te jnnene en(de) te hebbene hare en(de) haren oire en(de) naercom(m)ers de
x sc viij d paris siaers vp thuus en(de) erue staende te pamele bachten den kerkoue jeghen dendelduere / dat jan pampleurs
was / vallende telken kerssauonde / de welke x sc viij d paris lodewijc vors / in tiden vorleden / cochte en(de) wel betaelde jeghe(n) fran
soys
Crupen(n)inghe en(de) sine ghesellen / als voghde van den weesen van audenarde in dien tijt / en(de) waren gillen van vse jans sone
harer weese / ghelijc dat de wettel(ike) cyrogr van dien coepe wel verclaert / Ende tsourplus van der vors Rente(n) heeft lodewijc
vors bewijst en(de) beset op beede sine huse ende eruen van voren tote bachten / staende an den meynaert / tusschen piet(er)s huus ende
erue van coye an deen side / en(de) der waerden van der stede an de beuer porte an dandre / Ende van desen .vj. lb paris erfeliker
Renten siaers / So heeft hem de vors lodewijc wel en(de) wettelijc onduut ende onderft ende ghewuerpt / en(de) joncfr grielen vors wettelijc
der toe ghedaen / ende der in gheherft ende waerscep ghelooft jaer en(de) dach / al naer wet costume en(de) vsage van d(er) vriheden van
audenarde / Ende hier vp hebben de vors joncfr griele ende boudin van wijchuus haer wettel(ike) man en(de) vooght mit vogde ou(er) heml(ieden) en(de) ou(er) haer
oir en(de) naercom(m)ers quite ghescholden ende schelden quite den vors lodewicke sinen oire en(de) naercom(m)ers van allen saken en(de) heessche(n)
die zij den vors lodewijcke heesschen mochten toten daghe van heden van al tal niet vte gheleit jn kennessen der waerheden
hebben wij meest(er) jan van d(er) mee(re) willem Cabelliou / Ende Arend van maerke / Alse scepene(n) jn audenarde dese p(rese)nte
cyrogr gheseghelt / elc onser met sinen segle vte hanghende / die was ghedaen jnt jaer ons hee(re)n m.CCC xcviij den xvij sten dach
in braecmaent


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]