[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country België
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 059r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Het si killec allen lieden . dat ic Gillijs drigghe quite hebbe ghescolden ende quite scelde ouer mi seluen en(de) ouer
alle mine nocom(m)eren en(de) [anegha] den tsaertre beseghelt bi woutren van scoubroec en(de) Janne de clerc . vter lilyen
alse scepenen van aelst sprekende in minen name / alse van .xij. groten siaers erfeliker renten besedt ende
bewijst op huus en(de) erue buten der ponstraetporten gheleghen an claus biermans scure op den houc ghelijc dat
de tsaerter verclaert Ende dat tshoefs boef van den beghinen taelst bider redenen dat de vors erfeli
ke rente cochte en(de) betaelde her pieter de bloc priestere en(de) die ouer heeft ghegheuen den vors houe va(n)
den beghinen taelst . om(m)e die Eeuwelike te hebbene te heffene en(de) te behoudene . Ende dese vos quitsceldinghe
so hebbic Gillijs drigghe vors ghedaen en(de) doe . vore meester segheren onsen prochipape taelst her symoene [li]sen
openbaer tabellioen . her pietre(n) den bloc / ende her philipse van den berghe priestren Jn kinnessen der waer
heit soe hebbic gillijs drigghe vors dese lettren gheseghelt met minen p(ro)pren seghele vuthanghende Ende
bidde vort meest(er) seghere(n) onsen prochipape taelst vors dat hij oec mede sine(n) seghel hier ane hanghe(n) wille Jn
orconscepen der waerheit / Ende ic seghere prochipape taelst vte beden van gillijse vors hebbe minen seghel
hier ane ghehanghen mids gaders gill seghele in orconschepen der waerheit en(de) tekene van vastheeden . dat
was ghedaen int jaer ons he(re)n als men screef . m° . c°c°c° . Ende eenenseuentech den derden dach va(n) lochtmaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]