[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wii lantscepenen van velzeke maken cont ende kenleec allen den ghenen die nu sijn ende hier na wesen selen dat jan gheraerds sone van botelaer was ende Cateline
sijn wetteleke wijf sijn comen voer ons ende hebben ghenomen jn Erfeleken pachte jeghen jans Oer van Eeke / Een deel van eere weeden gheleghen achter sinen lochtijn
om neghen scellinghe parisise tsiaers Erfeleker Renten alsulc ghelt alse de heere jaerlijcs sal doen ontfaen van siere Renten te gheldene telken kersauonde Eweleke duren
de
ende dese voernoemde neghen scellinghe parisise Erfeleker Renten hebben jan ende Cateline voernoempt bewijst ende beset wel ende wetteleke jans oere van Eeke voer
noempt
vp dit selue deel van der voernoemder weeden ende vp hare huus ende hofstat met allen den ghelaghen dat gheleghen es te bueseghem Ende ware dat sake dat
jan ende Cateline voernoempt ofte de ghene die den voernoemden pant houden selen niet en golden telken kersauonde Eweleke durende dese voernoemde neghen scellinghe
par Erfeleker Renten jans oere van Eeke voernoempt ofte den ghenen die desen jeghenwordeghen tsaertre bringhen sal so mochte jans oer van Eeke voers
ende sine na comers ofte de bringhere van desen voerseiden tsaertre slaen haer hant an den voerseiden pant ende houdenne ghelijc haren properen Erve Ende om(m)e
dat
alle dese voerseide dinghen selen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden jn alle der manieren dat se hier voerscreuen sijn ende jn kenlecheden der waer
heden
hebben wij lantscepenen vorenghenoempt dese letteren gheseghelt met onsen zeghele wthanghende ende behouden Elcs mans Rechte dit was ghedaen
jnt jaer ons heeren doe men screef dertienhondert viue ende vijftich te half sporcle


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]