[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint Michiels
idno 041 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wii claus van rythouen Ende Jan batseleer Scepenen in Antwerpen maken cont dat vore ons quam Willem van Erkele Ende
bekende dat hi om(m)e eene Som(m)e ghelds die hem al en(de) wel es vergouden vercocht heeft wel en(de) wettelec clause van va(n) louene
en(de) lijsbetten dochter wilen jans van meerbeke sine(n) wetteghen wiue Tsiaers erflec viere guldene pe(n)ninghe die-
men heet oude scilde goet en(de) custbaer va(n) goude en(de) van ghewichte ofte de weerde daer na in ande(re)n goede(n) ghelde
jaerleke(r) en(de) erfleke(r) renten Op sijn huys metten gronde en(de) met al datter toe behoert gheheeten den Anker
ghestaen op de Roye Tantwerpen tusschen claus wilmaers huys in deen zide en(de) Jacop goes huys in dande(r) zide
alsoe hi ons zeide dwelke vors huys metten gronde / en(de) met al datter toe behoert de vors willem van Erkele
gheheellec en(de) al verbonden en(de) te pande gheset heeft ouer de vors viere oude scilde elcs Jaers erfleke(r) renten
te gheldene en(de) te gheuene vanden vors willeme van Erkele en(de) va(n) sine(n) nacomelinghen den vors clause van
louene lijsbetten sine(n) wive vors en(de) hare(n) nacomelinghen erflec en(de) eeuwelec duerende alle Jare den helft
daer af op Sente jans dach baptisten in midden zome(re) en(de) dande(r) helft opden kerssauond voert gheloefde
willem van Erkele vors desen vors pand te waerne vry en(de) quite en(de) te claerne van allen ande(re)n com(m)e(re)
en(de) calaengien die daer meer op sijn mochte dan de vors viere oude scilde elcs Jaers erfleke(r) renten vut
ghenomen den gherechten Erfchijs die willems wynds weduwe daer op heeft Jn kennessen va(n) desen l(ett)ren
bezeghelt met onsen zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef . m . ccc Tachtentich ende
neghene neghene en(de) Twintich daghe in januario

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]