[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace H105p
settlement Vladslo
region West-Vlaanderen
WjE jan de goys jan .f . heinricx weytkins jacop joris ghylein .f . clais zeghers diederic de corenlose Clais labaen Ende karstiaen .f . jans boyds
scepenen van den houe te vlaerdselo doen te wetene allen den ghenen die dese lettren zullen zien jof horen lesen dat cam vor ons Clais .f . clais
goys Ende ghaf wettelike ghifte magrieten der dochter pieter .f . jans weynins van tween ymeten lands lettel min jof meer ligghende bin
den ambochte van vlaerdselo Ende jn de prochie van keyhem noord west van der kerken jn diuersen steden daer of so leghets van desen vorseiden
lande Een ymet lands lettel min jof meer benoorden an calin cauwes weerf gracht streckende metten west Ende tote an die leed Ende voord
so leghets Een ymet lands lettel min jof meer tusschen aernouds goys lande Ende willem lambrachts lande an drien ziden Ende voord so belo-
uede clais .f . clais goys vors. magrieten vors. al dit voerseide land te wetten te warendeerne wech En(de) land vry land ende quite land met siere
Rechter lantscoud te magrieten de dochter pieter .f . jans weynins vors. vryen Eghindome jEghen Elken mensche sonder fute En(de) malen
gien in kennessen der wareden Ende omme dat dese vorseide dinghen vast zeker ende ghestade souden bliuen ende wel ghehouden so hebben
wie scepenen vors. dese lettren ghe zeghelt met onsen zeghelen wthanghende dit was ghedaen vpten twe Ende twintichsten dach van aprel
jn tiaer ons heren als men screef siin jncarnacion dusentich driehondert ende zeuentich

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]