[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Begijnhof (te Aalst)
idno 050r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij . scepene(n) van aelst / adaem van lede Ende Jan de sceppre / doen te wetene allen lieden dat comen es vore ons Jan plaetsman en(de)
heeft ghecocht ende ghecreghen wettelec ende Redenlec ende wel v(er)gouden Jeghen Goessine van gheuerghe / ende ieghen kateline(n) sinen
wetteghen wiue twintech groter vornoyse vlaend(er)sscher mu(n)ten elcs iaers erfeleker renten Te gheldene ende te betaelne Janne vors
ende sine(n) nacomers in der manie(re)n hier na volghende / dats te wetene / deene helecht van der vors erfelek rente(n) te Sente Jans messe
in midde(n) zome(r) nu naest toe coemende ende dander helecht te kersauonde daer naest volghende / Ende alsoe voert van Jare te Jare van
t(er)mine te t(er)mine eeuwelec ende erfelec duerende / Ende altoes met alsoe sulken ghelde ende paymente alse onse he(r) de Graue van
vlaendr(en) iaerlijcs sal doen ontfaen van sire erfeleker renten / Ende dese vors erfelek rente soe hebben Goess ende kateline siin wet
teghe wijf vorghen wettelec besedt ende bewijst op haer huus ende op hare erue staende ende gheleghen in de Catoenstrate tussche(n)
Jans scepp(er)s( )huus en(de) erue ane deene side ende heinr scordewaniers huus ende erue an dand(er) side / omme Janne vorghen ende sinen na(comeren) altoes de vors erfeleke rente daer an te ghereekene / Ende alle dese dinghen siin alle wetteleke ghedaen na costume en(de) vsage
van d(er) poert van aelst Jn kinness(en) d(er) waerheit / ende omme de bede van p(ar)thien hebben wij scepen(en) vorghenoemt dese l(ett)ren gheseghelt
met onsen p(ro)pren seglen uuthanghende Jnt iaer ons he(re)n doe men screef dusentech driehond(er)t ende viere ende vijftech / den vijftien
den dach van meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]