[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 45r
Historiek
origPlace O061p
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepen(en) van aelst Gillijs vanden abeele ende Jan alistoc doen te wetene allen lieden dat comen es voor ons her jan
van leewe priest(er) ende heeft ghecoch ghecreghen ende teen(en) erffeliken tseinse ghenome(n) Jeghen miere vrouwen
vanden hospitale in den name vanden godshuuse eende stede staende ende gheleghen int straetken voor hospitael tus-
schen pieter luchoecs stede andeen side en(de) der stede daer cornillijs alistocs scure vp plach te staene and ander groet
zijnde vooren te voorhoefde drie ende viertich voete ende neghene en(de) tsestich voete lant omme zes scellinghe gro
vlaenderscher mu(n)ten tsiaers erffeliker renten Die te gheldene ende te betaelene miere vrouwe(n) vors of den brin
gher deser l(ett)ren in den name vande(n) vors godshuise deen heelt ende dierste payement te sente Jans messe in mid-
den some(re) nu naeste come(n)de ende dander heelt ende dander payment te kerssauonde daer naest volghende ende also
voort an van Jaere te Jaere euwelike ende erffelike durende . Ende dese vors zes scell gro so heeft her Jan
vors wettelike beset ende bewijst Op de vors stede in al der maniere(n) dat so ghestaen ende gheleghe(n) es . waert
dat mijn vrouwe vors of de bringher des(er) l(ett)ren niet betaelt en ware in den name vande(r) vors godshuuse telke
daghe en(de) termine alle Jaere ghelijc voorscreue(n) staet so mach mijn vrouwe vors of de bringer des(er) l(ett)ren inden name
vanden vors godshuise come(n) taelst voor he(r)e ende voor wet en(de) toghen haer ghebrec dat ghecocht dan salse de
he(r)e ende de wet doen ten vorn stede in al der maniere(n) dat so ghestaen en(de) gheleghen sal zijn diere paisiuelec te ghebru-
kene notende plotende berghende dalende vromende ende ontvrome(n)de teuweliken daghen Jn kennessen der waerheyt
ende vte beeden ende neerensten versoucke van p(ar)tien so hebben wij scepen(en) vorn dese l(ett)ren ghezeghelt met onsen
wthancghende(n) zeghelen Jnt Jaer ons he(r)en doe men screef dertienhondert tachtentich en(de) achte den tienden dach
in meye

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]