[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Sint-Michiels
idno 030 recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij jan van dorne Ridde(r) Ende laureins volkaerd Scepenen in Antw(er)pen maken cond dat vore ons quam Een Eersam man
miin her jan van dyedegheem Ridde(r) ende bekende dat hi om(m)e eene sum(m)e ghelds die hem al ende wel es v(er)gouden v(er)cocht
heeft wetteleke brueder boudene den meest(er) nu vanden nuwen gasthuise ghestaen in de hoghestrate tantw(er)pen ane sente
jans porte die achte scellinghe ende twee sum(m)epenninghe ouder groter tornoyse tsiaers Erfleke(r) renten die hi jaerlijcs hadde
ende houdende was alsoe hi ons seide / op een huis ende grond daer Gielijs van assche nv t(er) tijt jnwoent ghestaen ieghen
de halle dwers ouer tusschen willems scats huis was jn deen zide / ende thoec huis daer jan de blocscoemake(re) in woen-
nende es jn dand(er) zide / De welke vorseide achte scellinghe ende twee penninghe ouder grot tornoyse tsiaers Erfleke(r) Rente(n)
de vorseide miin her jan van dyedegheem op droech met v(er)tiene / ende claerleke quite scout tes vorseids bruder boudens
behoef met al den Rechte dat daer ane ende ane dit vorseide huys ende grond hadde ende houdende was ende bekende dat hi en gheen recht daer ane en behilt Ende dese Erfleke Rente vorseid / soe gheloefde de selue miin her jan van
dyedegheem te waerne / den vorseiden brued(er) boudene jaer ende dach quite ende vri van allen comme(re) ende calaengen en(de)
ieghen alle die gheene die te Rechter comen willen met alselken vorwaerden dat de vorseide brued(er) bouden sine leefdaghe
langh dese vorseide Erfleke Rente hebben ende behouden sal ende dat hi die elcs tsiaers heffen ende Jnnemen sal / ende sine(n)
vrien wille daer mede doen alse met siins selfs p(ro)pren goede alsoe langhe alse hi sal leuen ende niet langhe(r) Ende dat
die na siin lijf ghehelec ende al keren ende bliuen sal teuweleken daghen durende den vorseiden gasthuise sond(er) yemens
weder zegghen Jn kinnessen van desen l(ett)ren bezeghelt met onsen zeghelen Ghegheuen Jnt Jaer ons hee(re)n alsmen screef
m CCC . vijftech ende sesse des anderdaeghs na onser vrouwen dach ter natiuiteit

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]