[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9425r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
WJJ daneel diederics sone . heinric eueraerd . en(de) Euerdey [calliin] . schepenen in hulst in dien tiit als dit ghedaen was .
doen te wetene ende maken kenliic allen lieden . Dat voreo ns es comen in prpren p(er)sone pieter van den
horde . heuet ghekent ende verlyet .. dat hi heuet beseten twe ghemete lands . dertich jaer lanc en(de) meer
tiits . twelke vorseide land hi hadde ghenomen ende nam in dien tiit in erueliken cheinse jeghen pietre van mye-
dengheem . die testamentuer was van meester gillise van myedengheem sinen broeder daer god de ziele af
hebben moete . Ende van desen vorseiden tween ghemeten lands heuet pieter van den horde vorseit belooft en(de)
es schuldich te gheuene elkes iaers erflike achte ende viertich schellinghe parisise . en(de) te betaelne elkes iaers
vp den heleghenkersauond met al sulken payemente als onse gheduchte prense miin here van vlaend(r)en sal
doen Ontfaen van sinen renten en(de) van sinen boeten . En(de) dese vorseide eruelike rente heuet pieter vorseit
alse testamentuer . vte begherten en(de) vte den vtersten wille van sinen broeder vorseit . gheassignert . bewiset .
beset . en(de) ghestellet tere Capelrien die meester gillis siin broeder vorseit . stichte en(de) funderde vore sente
laureinse in de kerke van hulst . Ende dese vorseide twe ghemete lands siin gheleghen in den Ouden polre
tusschen jacob eueraerds land of ene side .. en(de) der heren land van sente jans huus van ouer [zee] of [ander] [side]
Ende ware ane dese vorseide twe ghemete lands meneghen tiit faute ofte fhebrec so dat men dese vorseide
erflike rente niet daer ane en mochte veruolghen ende hinnen . dar voren heuet pieter van den horde
vorseit te wetteliken pande gheset . viere ghemete lands in den auen diic . met beeden den henden streckende
dore sgrauen strate . omme dat ghebrec tallen daghen ane te verhaelne . Ende die dese lett(r)en bringhet
mach veruolghen en(de) hinnen dese vorseide erflike rente . sghoens bouf die de vorseide capelrie vore sente
laureinse houdende sal wesen . en(de) doen al dat peiter van miedengheem vorseit selue soude moghen doen
of hii present ende vore oghen ware .. bii der orconscepen van desen lett(r)en gheseghelt met onsen zeghelen
huuthanghende . gegheuen vp onser vrouwen auond te half ougste . jn tiaer .m.ccc. neghene en(de) viiftech ...

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]