[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 4104r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Jhan staec als proefst Ende maertin staec willem vanden leene michiel wulueric ende Rugger van laerberghe als scepenen Jnde stede
van Curtrike in dese tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)re sullen sien of hoeren lesen . Dat lodewijc de Clerc ende Joncvrauwe
marie sijn wettelike wijf Sijn com(m)en voer ons Ende hebben verkent ende verlijt dat Jacob de Crudenare heift Jeghen hemleden ghecocht
ende wel betaelt Sesse pont paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal in de
stede van Curtrike Jarlix telken daghe vanden paiementen De welke eruelike Rente van sesse ponden paris. siaers lodewijc en(de) Joncvr.
marie voers. hebben beset ende bewijst Jacobe voers. of den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal jaerlix te heffene ende te Reekene
vp haerleder huus ende erue dertoebehoerende staende en(de) ligghende binder stede van Curtrike ande maerct tusschen Ruggers vanden
houte huus ende erue an deene side ende seghers Crudenaers huus en(de) erue an dander side Te gheldene dese voers. eruelike Rente
elke siaers te twen paiementen Dats te wetene deene helt te paesschen Ende dander ehlt te sent baues messe daernaest volghende
Ende dies sal wesen deerste paiement te paesschen eerst com(m)ende Ende also voert gheldende van Jare te Jare eruelike ghedurende ende
ten voers. daghen Vander welker erueliker Rente beset ende bewijst also voers. es lodewijc ende Joncvr. marie sijn wettelike wijf voers.
ghinghen vte ende ghelensden der of wel ende wettelike naer costume ende vsage vanders tede van Curtrike te Jacobs bouf voers. Ende hi
Jacob voers. was dertoeghedaen ende derin gheeruet wel ende wettelike naer costume ende vsage vander stede van Curtrike voerseit
Jn kennessen van wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vte
hanghende / ghemaect ende ghegheuen int Jaer van gratien als mens creef dusentich drie hondert neghene ende sestich den seuene
ende twintichsten dach in septembre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]