[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Mechelen
repository Stadsarchief Mechelen
collection OCMW Mechelen
idno 5312 recto
Historiek
origPlace P005p
settlement Zemst
region Vlaams-Brabant
Allen den ghene(n) die dese(n) lette(re) selen sien en(de) hore(n) lesen heynriic va(n)de(n) sipe woute(re) va(n)de(n) houte
reynere vande(n) houte wille(m) de(n) kerkere laten tshere(n) va(n) . aa . make(n) Cont alle(n) liede(n) dat come(n)
ees vore ons en(de) vore willeme va(n)de(n) sipe droscete nv ter tiit tshere(n) va(n) . aa . vorg peter dieme(n)
heet de boch en(de) heeft ghecreghe(n) vierdalf dachwant lants luuttel meer ofte luuttel miin
alsoet gheleghe(n) ees acht(er) liedekens va(n)de(n) houte tussche(n) heynriics tscoenians lant wile(n) was en(de)
boeds va(n)den houte welke vorg lant dat me(n) houde(n)de ees vande(n) here(n) va(n) . aa . vorg
en(de) dese vors peter heeft dit vorg lant ghecreghe(n) jeghe(n) gielise dieme(n) heet de boch dees
vorg peters broeder Det eest te wetene dat dese vorg gieliis ees come(n) vore here(n)
en(de) vore hof en(de) heeft dees vorg lants ghedeerft bij manessen dees vorg. droscete(n)
diere schuldeec op was te manen(n)e en(de) bij wisdoeme der vorg late diere sculdeec
op ware(n) te wisene ja behoudeleec yeghelike(n) siine(n) rechte en(de) daer toe gheloeft waerscap
jaer en(de) dach gheliic als me(n) plegt Ende hier toe ees come(n) te dese(n) vorg lande mette(n)
gro(n)de dese vorg peter talle(n) dien rechte dat steet en(de) ghestaen heeft en(de) vort staen
sal altoes behoudeleec yeghelike(n) siine(n) rechte en(de) gheen poent va(n) rechte acht(er) ghelate(n)
Ende want wj vorg late ghene zeghele en(de) hebbe(n) so bidde(n) wj eersame(n) en(de) wise(n) liede(n)
den schepene miins here(n) tsh(er) ysaax va(n) antoengien jn zempse make(n) he(m) cont dat
sij dese lette(re) jn onse stede zeghele(n) wille(n) met hare(n) ghemeyne(n) zeghele en(de) wj ghemeynler
want ons de vorg late goede jn formacien en(de) goede kynleecheyt ghedaen hebbe(n)
dat dese vorg dingen gheschiet siin gheliic dat vore ghescreue(n) staet hebbe(n) ou(er) mids
bede en(de) v(er)soeec vande(n) vorg late(n) ja en(de) bij co(n)ce(n)te va(n) beyde p(ar)tien Dese jeghewar
deghe lette(re) bezeghelt met o(n)sen ghemeyne(n) zeghele vte hangende jn jaer ons here(n)
doeme(n) screef . m . drie hondeert en(de) viere en(de) tsheue(n)tiich achtaghe binne(n) der
maent va(n) julio dieme(n) heet hoymaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]