[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O117p
settlement Zottegem
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van zotteghem maken Cont ende kenleec allen den ghenen die nv sijn ende hier na wesen zelen / Dat der
pieter borse prochipape in zeghelsem heeft ghecocht wetteleke ende redenleke ende wel vergolden jeghen janne boterdalen ende
jeghen magrieten sijn wetteleke wijf drie pont par siaers erfeleker Renten alsulc ghelt alse de heere van den lande jaerlijcs
sal doen ontfaen van siere Renten Te gheldene te sente jans messe in midden zomer eerst commende ende onbegrepen te wesene
van gheldinghen binnen achte daghen daer naest volghende / ende also voert jaerlijcs eeweleke duerende // ende dese voernoemde
drie pont par erfeleker renten hebben jan ende magriet(e) sijn wetteleke wijf vorenghen / bewijst en(de) beset wel ende wetteleke der pie-
teren
voern vp een buenre erfachticheden ond(er) lant en(de) weede gheleghen in de prochie van sente gorix Oudenhoue(n) in scriuers
velt
vp de nederste side tusschen der haghen ende der beken / Ende vp een dachwant lants gheleghen vp sbruuns velt an tfoer
noemde
buenre erfs commende metten eenen ende Ende ware dat sake dat jan ende magriet(e) vorenghen ofte de ghene die
desen voernoemden pant houden zelen jaerlijcs niet en golden dese voernoemde Renten der pieteren voernoempt ofte den
bringher van desen jeghenwordighen tsaertre eweleke duerende ende ten voerseiden daghe / so soude der pieter voern / ofte
de bringher voers slaen sine hant an den voernoemden pant ghelijc an sijn proper erve / Ende voert alse meneghen dach
alsij moesten volghen te wette omme jnninghe van deser voernoemder renten dat sij elken dach dat sire omme volgheden
te wette moghen verterren zes scellinghe par vp den voernoemden pant sonder minderen van den principale ende allen wet-
teleken
costen / toter tijt dat alle de coste ende de principale volbetaelt souden wesen / voert ware dat sake dat jan ende ma(griete) vorenghen ofte hare na comers namaels macht hadden dese voernoemde rente elre te Coepene // dat si se elre mochten
coepen waer dat ware binnen den lantscependoeme van sotteghem daer se alse wel beset ware alse hier es ofte bet omme
haren pant mede te vryene van deser voernoemder Renten / Ende dat altoes sonder eeneghen cost van der pieteren voern
oft van sinen na comers meer dan concent daer toe de doene met hande ende met monde Ende omme dat alle dese voerseide
dinghen zelen bliuen goet vast ghestade ende wel ghehouden in alle der manieren dat se hier voerscreuen sijn / Ende in ken-
leecheden
der waerheden hebben wij lantscepenen bouenghen dese letteren gheseghelt met onsen huut hanghenden
zeghele ende behouden elcs mans rechte // Dit was ghedaen jnt jaer ons heeren doe men screef dertienhondert ende
drie ende zestich den zesten dach van hoymaende


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]