[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 40r
Historiek
origPlace O061
settlement Aalst
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van aelst jan de clerc / ende Jan alistoc doen te wetene allen lieden . dat her martiin van
vleesenbeke heeft ghecocht ende ghecreghen wetteleke redeleke ende wel vergolden . Jeghen her Janne
zegheryden . Jeghen . Janne van namen . ende Jeghen michiele van namen . Tiene scellinghe ende tiene
peminghe parisise siaers erfeleker Renten . die men hem lieden Jaerlijcs sculdich was telken kerssa /
uonde eeweleke duerene ende die zij hadden op huus ende erue ghestaen ende gheleghen ter hallen
nu toe horende . den hospitale tusschen gillis drigs an deen side . ende lijsbetten hermans an dander
side / ende was wilen . jan wints . Ende ware . dat sake . dat her martine voernoemt ofte den bringher
deser l(ett)ren yemen onghebruuc dade van desen voernoemden tiene scellinghen ende tiene penninghen paris
Jaerliics te heffene ende te ghereekene op dit voernoemde huus ene erue . dat so hebben hem . her Jan vors.
Jan van namen ende michiel siin broeder vorgh ghelooft te gheldene ende te oersatene op hem seluen ende
op alle tgoet dat zij hebben ofte namaels hebben moghen elc van sinen aendeele . dats te wetene ende
wel ondersceeden . hers Jan zegheryden voernoemt . van acht scellinghen ende zesse penninghen par ende
Jan van namen ende michiel van namen siin broeder vorgh onder hem beeden . van achte ende twintich
penninghen par / Ende her . Jan zegheryden . Jan van namen . ende michiel van namen vorgh siin wette/
leke vteghegaen . ende ontherft van desen voernoemden tiene scellinghen ende tiende penninghen par erfe/
leker renten elc van sinen aendeele gheliic dat voren verclaert ende ondersceeden es . ende her martiin
voernoemt esser toe comen ende ingheherft wel ende wetteleke na costume ende vsage van der poort
van aelst / Jn kennessen der waerheit ende vte beden ende versoeke van partyen so hebben wij scepenen
vorgh dese l(ett)ren gheseghelt met onsen propren zeghelen vtehanghende Jnt jaer ons heeren doe men
screef dusentech / driehondert achte ende zeuentech den zeuenden dach Jn sporcle

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]