[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Aalst
repository Stadsarchief Aalst
collection Onze-Lieve-Vrouwhospitaal
idno 43r
Historiek
origPlace O650r
settlement regioDenderhoutem
region Oost-Vlaanderen
Wij scepenen van denrehoutem maken cont ende kinlec allen den ghenen die desen tsaertre selen sien ofte horen lesen dat / com(m)en es vore ons gillijs van widenbroec
en(de) heeft ghecocht en(de) gecreghen wel en(de) redelec en(de) wel vergouden iegen romboute van den walle en(de) iegen baten sinen wettegen wiue . viere scilde en(de) enen haluen vlaen
derscher munten ewelec en(de) erfelec staende ende elken scilt ouer viere en(de) twintech vlaendersche grote alselc gelt en(de) payement alse ginge en(de) gane sal siin int lant
van vlaendren en(de) miin here van vlaendren sal doen ontfaen van sinen renten ten daghen dat dit vors gelt vallen sal te geldene en(de) te betaelnde romboute en(de) baten
vors ofte haren naco(m)mers den vors gillise ofte sinen nacomers ofte den bringhere van desen tsaertre te sente mertins messe naest com(m)ende en(de) binnen vertienachte(n)
daerna betaelt te sine onbegrepen en(de) also vort van iare te iare Ende dit vors ghelt moet rombout of bate siin wettege wif vors ofte hare nacomers leuere(n)
binnen aelst Dwelke vors gelt rombout en(de) bate vors wel en(de) wettelec hebben beset en(de) bewist en(de) daer voren wettelec op gedregen den here in handen te gillis boef
vors ofte te sinen nacomers ofte tsbringers bouf van desen tsaertre tenen pande Op rombouts en(de) baten stede vors die men heet de camme een half buenre grot
lettel men of mer gelegen m(et) d(er) eine siden ane de pleetse te Denrehoutem ende m(et) der ander siden hachter ane de beke com(m)ende Die men hout van minen here van
vlaendren Vort ware dat sake dat de vors gillis ofte sine nacom(m)ers ofte de bringere van desen tsaertre in gebreke waren alse dat sij niet al ende wel btaelt
en waren van desen vors gelde alle jare in der manieren dat vorscreuen es Ende gillis vors ofte sine nacomers ofte de bringere van desen tsaertre ane den
here ofte die in tsheren stede ware versochten ende togeden hare gebrec dan so sout se de here ofte die in tsheren stede ware wettelec doen ten vors bewijse
in alder manieren dat gelegen ware na costume en(de) husagie van den vors Dorpe Dan mochte de vors gillis ofte sine nacomers ofte de bringere van desen
tsaertre hant sclaen ane tfors bewijs en(de) houdent paysiuelec noten ende ploten bergen ende dalen vromen ende ontvromen ende emmermer gelic haren
p(ro)pren erue sonder yemene nemmermer daer af restetutie te doene Vort so es te wetene so wie dat bringere es van desen tsaertre gediet man smide
dat hi es machtech dit vors gelt altoes te ontfane ten dagen die vorscreuen siin den vors pant te vervolgene inhinghe ende al te doene gelic ofte de vor
seide gillis ofte sine nacom(m)ers waren in presente Ende om(m)e dat alle dese vors dinghen vore ons scepenen bouen genoemt wettelec leden ende gehan
delt siin ende selen bliuen goet vaste ghestade ende wel gheouden Jn kinnessen der wareit ende om(m)e de bede ende tfersoec van beden partien So
hebben wij scepenen bouen genoemt desen tsaertre geseghelt m(et) onsen ghemenen segele vte hangende die tonsen scependoeme toe behoert Dit
was ghedaen int jaer ons heren als men screef Dusentich Driehondert sesse ende tachtentech Den andren Dach van breecmaende

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]