[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 45r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Clais stratin als proefst Ende willem vanden leene Jhan gillioen Jhan Robe ende willem bouchout als scepenen Jnde stede van Curtrike
in dese tijt . Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . Dat danin van ghend Robins sone es com(m)en voer ons
Ende heift verkent ende verlijt dat Jhan vroeraet heift Jeghen hem ghecocht ende wel betaelt Seuene scellinghe paris. elke siaers te Renten
eruelike ghedurende alsulke munte van paris. als ghemeenlike gaen sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiemente . De
welke eruelike Rente danin voers. heift beset ene bewijst Jaerlix te heffene en(de) te Reekene Jhan vroeraet voers. of den ghenen die dese p(rese)nte
l(ett)ren bringhen sal / vp sijn huus ende erue dertoebehoerende staende en(de) ligghende binden scependom(m)e vander stede van Curtrike ouer beke tusschen
maes maes s[boeu]ers huus en(de) erue an deene side Ende pieter lo[nx] huus en(de) erue an dander side Te gheldene dese voers. eruelike Rente elke siaers
teenen paiemente . Dats te wetene te kersauende Ende dies sal wesen deerste paiement te kersauende eerst com(m)ende Ende also voert gheldende
van Jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. daghe / Vander welker erueliker Rente beset en(de) bewijst also voers. es danin van ghend voers.
ghinc vte ende ghelensde der of wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike te Jhan vroeraets bouf voers. Ende hi Jhan
voers. was deroe ghedaen ende derin gheeruet wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike voers. Jn kennessen van
wareden hebben wij proefst ende scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghels vte hanghende ghemaect ende
ghegheuen int Jaer van g(ra)tien als men screef dusentich drie hondert Seuene en(de) sestich den Elleuensten dach in octobre

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]