[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O111p
settlement Velzeke-Ruddershove
region Oost-Vlaanderen
Wij lantscepenen van velzeke maken Cont Ende kenleec allen den ghene(n) die nu sijn ende hier na wesen selen Dat laureins van lancackere
Es Comen vor Ons / en(de) heeft ghecocht wel en(de) wetteleke Jeghen janne zeghers sone was van den bossche achte en(de) viertich schellinghe parisise
tsiaers Erfleke durende Te gheldene jaerlics binnen der stede van ghent / telken kersthauonde En(de) Onbegrepen van gheldinghe(n) tote sen-
te marien lichtmesse
daer na naest volghende jn also sulken ghelde En(de) paymente als de he(r)en van velzeke vorseit jaerlics sullen doen Ontfaen
van haren Renten / En(de) dese vornomde achte en(de) viertich schellinghe par / heeft jan vorseit bewijst en(de) beset wel en(de) wetteleke den vornom-
den
laureinse ende sinen na Comers / Erfleke durende vp drie dachwant en(de) zeuen en(de) zestich roeden lants / en(de) Eene alue ligghende ten
bossche jnt velt neuen tskeuers / En(de) vp sijn huus en(de) hofstede jn al den ghelaghen dat se gheleghe(n) es Een dach(want) grot lettel men oft
meer / En(de) waer dat sake dat jan vorseit oft de ghene die de vornomde Erfachtichede houden selen niet en golden jaerlics de vorsei-
de
achte en(de) viertich schellinghe par Erfleke durende laureinse vornompt ofte sinen na Comers ten vorseiden daghe jn al der
manieren dat vorscreuen es / so mochte laureins vornompt oft sine na Comers slaen haer hant an den vornomden pant ghe-
lijc
an haer proper erue / En(de) wie desen Chaertre bringhen sal mach hinre sijn van der vornomder Renten vort waert also
dat jan vorseit / oft de ghene die de vornomde Erfachtichede houden selen lieten Ouerliden sente marien lichtmesse / Ende de -
vorseide Rente Jaerlics niet vergolden en ware / so mochte laureins oft sine na Comers vorseit verteren Elcs daechs twalef pen-
ninghe
paris vp den vornomden pant sonder menderen den princepael tote dies maels dat de vornomde Rente vulgolden ware
Jn kenlecheden der waerheden hebben wij lantscepene(n) vorseit / dese lettren gheseghelt met Onsen zeghele vtehanghende / En(de) be-
houden
Elcs mans Rechte / Dit was Ghedaen jnt Jaer Ons he(r)en doe men screef Dertienhondert zeuen Ende viertich
Jn senter Niclaus auonde


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]