[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Antwerpen
repository Rijksarchief Antwerpen
collection Boogaarden Doos 05
idno 1363tris recto
Historiek
origPlace K244p
settlement Antwerpen
region Antwerpen
Wij woute(re) vander list ende arnoud vander molen scepene(n) jn antw(er)pen maken cond dat vore ons quame(n) brueder heinrijc van
waelhem minist(er) brueder arnoud de vriese bruede(re) van der derde(r) ordene(n) sente franciscus binnen antw(er)pen ende claus noeze
ane dene p(ar)tie / ende jacob de teenghiete(re) ane dande(re) p(ar)tie / ende verliden onderlinghe ane beiden p(ar)tien dat de vorghenomde broed(er)
heinrijc brueder aernoud ende claus noeze alse testam(en)tors he(re)n jans strubols priest(er)s den seluen jacobe den teenghiete(re) gheghe-
uen hebben t(er)ue en(de) in erflakene Rechte te houdene ende te besittene / twee huyse met den gronde ende met allen dat daer
toe behoert ghestaen inde cabretst(ra)te deen ane dande(re) / ende daer deen huys af gheheeten es leeuwenberch en(de) dande(re) huys de
soutkiste / elcs siaers om(m)e neghene guldene florine dieme(n) heet hallinghe van florence guet van goude ende swaer van
ghewichte / Ofte de werdde daer af in ande(re)n gueden ghelde jaerlake(r) ende erflake(r) Renten . te gheldene ende te gheuene alle
jare vanden vorghenomden jacobe den teenghiete(re) ende van sinen nacomelinghen / den vors minist(er) die nv es en(de) namaels
wesen sal int co(n)uent vander vors derde(r) ordenen in antw(er)pen altoes te bekeerne t(er) aelmoesene(n) behoef / ghelijc dat se de vors
h(er) jan strubolle beset ende bewijst heeft ter poerten vander vors derde(r) ordene(n) te deelne vore sine ziele de eene helft daer
af op sente jans dach bapt(ist)en in midden zome(re) / ende dande(re) helft daer af opden kerssauond / daer toe soe heeft gheloeft de
vorseide jacob vore hem en(de) vore sine nacomelinghe te gheuene alle jare deene helft vanden lant cheinse die vten vors tween
huysen gaen / ende daer toe half den lant cheins die gaet vten huise ghestaen alder naest den vors huyse gheheeten de sout
kiste en(de) vten huyse daer naest ghestaen gheheeten de catte / sonder de vorghenomde erflakene[] rente en(de) aelmoesene yet te
minderne . Jn kennissen van desen l(ett)ren bezeg(e)lt met onsen seg(e)len / Ghegheuen jnt jaer ons he[(re)n] [als] me(n) screef . M . CCC . tsestich en(de)
drie des maendaghs vore sent(e) nicolaus dach

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]