[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 72r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
WJ Gheeraerd de tolnare als proefst Ende Joes hamerde Pieter maertin Daneel cam(m)elin ende Jacob doesterlinc Als scepenen Jnde stede van Curtrike Jn desen
tijt Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren zullen sien of hoeren lesen - Dat Jan Canticleer ende gille breckeuael willems sone Sijn com
voer[t] ons Ende hebben verkent en(de) verlijt Dat sij Sijn sculdich van goeder loyaer scult Vrauwe kateline svaerwers piet(er)s svaerwers wedue Ende haren
wetteliken hoire en(de) naercom(m)ers Drie pont parisise elke siaers te Renten eruelike ghedurende al sluke munte van parisisen als ghemeenlike gaen
sal inde stede van Curtrike Jaerlix telken daghe vanden paiem(en)ten De welke voers. eruelike Rente Jan ende gille voers. hebben verkent Reeken elke
siaers eruelike ghedurende vp zijn huus en(de) erue staende en(de) ligghende binder stede van Curtrike ant Coernehuus tusschen Jans Euerbouds die
seit de draye huus en(de) erue an deen zide ende Jans Costers huus ende erue an dandre zide Ende streckende achterwaert tote gheeraerdz costers
muere Te gheldene dese voers. Eruelike Rente Elke siaers eruelike ghedurende te tween paiementen Dats te wetene deene helt te kersauende ende dandre
heilt te Sente Jans messe in midden zomer daer naest volghende / Ende dies sal wesen deerste paiement te kersauende eerst com(m)ende Ende also voert
gheldende van jare te Jare eruelike ghedurende ende ten voers. paiementen De welke Eruelike Rente bouen verclaert Jan ende gille breceuael voers. hebbe(n)
gheconsentert en(de) ghewillekeurt Dat vrauwe skateline svaerwers en(de) haer wettelike hoir ende naer com(m)ers zullen heffen halen en(de) Reeken vp tvoerseide
huus en(de) erue / elke siaers eruelike ghedurende te alsulken paiementen also voers. ghelike dat soe ghedaen heift Sonder Janne ende ghillen voers. of den
ghenen diet voers. huus en(de) erue besitten zullen in toecom(m)ende tiden nem(m)ermeer der Jeghen te ghane in Eenegher manieren .. Jn kennessen van ware
den hebben wj proefst en(de) scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met onsen p(ro)pren seghelz vthanghende / ghemaect en(de) ghegheuen Jnt jaer van gra
tien als men screef Dusentich Drie hondert twee ende neghentich den vierden dach in hoymaent -

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]