[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Kerkfabriek Kortrijk, Sint-Maartens
idno 56r
Historiek
origPlace N141p
settlement Kortrijk
region West-Vlaanderen
Wij Jacob stutin als proefst Ende maertin staec fransoys van Coppenhole willem vanden leene ende Rugger van laerberghe als scepenen Jnde stede
van Curtrike in dese tijt. Doen te wetene allen den ghenen die dese p(rese)nte l(ett)ren sullen sien of hoeren lesen . Da henric adelaert es com(m)en voer ons Ende
heift verkent ende verlijt dat heine Cobboud heift Jeghen hem ghecocht ende welbetaelt Een huus en(de) erue dertoebehoerende staende en(de) ligghende
bidnen scependom(m)e vanders tede van Curtrike bider weede tusschen daneel tapijts huus en(de) erue an deene side Ende Jacob hasaerts huus en(de) erue
an dander side . Jnden welken Coep was wel besproken en(de) verclaert dat heinric adelaert voers. sal bliuen heffende en(de) hebbende vp dit voers. huus
en(de) erue Drie scellinghe en(de) tiene pen(n)inghe paris. elke siaers te Renten eruelike ghedurende vallende telken ons(er) vrauwen daghe ter licht
messe / alsulke munte vn paris. als ghemeenlike gaen sal in de stede van Curtrike jaerlix telken daghe vanden paiemente Ende dies sal wesen
deerste paiement tons(er) vrauwen daghe ter lichtmesse eerst com(m)dende Ende also voert gheldende van Jare te jare eruelike ghedurende en(de) ten voers.
daghe Ende waert datter ghebrec an ware alle coste en(de) alle scade die henric adelaert voers. of de ghene die dese p(rese)nte l(ett)ren bringhen sal dade of hadde
om(m)e dese eruelike Rente also voers. es te ghecrighene die soude hem heine cobboud voers. of sine naercom(m)ers besitters wesende vanden voers. huus
en(de) erue / ghelden bi Rade van scepene(n) van Curtrike . Vanden welken huus en(de) erue voers. heinric adelaert voers. ghinc vte en(de) ghelensde der of
wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vanders tede van Curtrike te heine Cobbouts bouf voers. Ende hi heine voers. was dertoeghedaen
en(de) derin gheeruet wel en(de) wettelike naer costume en(de) vsage vander stede van Curtrike voers. Emmer behouden der erueliker Rente voers.
Jn kennessen van warede(n) hebben wij proefst en(de) scepenen voerenghenomt dese p(rese)nte l(ett)ren gheseghelt met ons(er) p(ro)pren seghels vtehanghende
ghemaect en(de) ghegheue(n) int Jaer van gratien als men screef dusentich drie hondert achte en(de) sestich den Een ende twintichsten dach
in laumaent

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]