[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement *** leeg ***
repository *** leeg ***
collection *** leeg ***
idno *** leeg ***
Historiek
origPlace O098p
settlement Oudenaarde
region Oost-Vlaanderen
WJj Schepenen Ende Raed van der poort van Audenarde doen te wetene allen den ghonen die dese lettren zullen zien ofte hoeren lesen / dat wij merkende ende aneziende de goede jonste de trouwe ende de natuerlike minne die de goede liede van den ambachte van den keersma-
kers
van wasse van Roete veinstre van der vetterware van zuuele van frute van asschen Ende van naghelen houden / van der vorseider poort / hebben ende draghen Tonsen Rechten ende natuerliken hee(re) ende prinche den graue van vlaendren Ende ter poort waert /
vorseit / Ende dat toeghende jnt gheweerke hebben den vornomden keersmakers ende veinstre haudende van der vetterware Ende van den pointen vors / Ende haren naercom(m)ers wonachtich binnen vryheden van audenarde van pamele Ende binnen cauchieden met vorzienicheden ende bi Ri-
pen
Rade te meer stonden der vp ghehadt / gheconsentert ende ghewillekuert / consenteren ende willekueren bi wille ende bi consente van den bailliu te houdene ende te vzeerne van nv voort an de kueren pointe ende ordinancen hier naer volghende Om hare ambacht / mede te houdene met ghaders
den borzemakers ende meersseniers daer zij mede ghestelt zijn ter ordinanchen van Scepenen vors hare tenten pawelioene ende andre orboren den ambachte vors behoerende mede te makene ende onsen vors prinche ende der poort tallen tiden datz te doenne zal zijn mede te dien(n)e
jnt Eerste dat elc van den keersmakers van wasse van Roete veinstre van der vett(er)ware houdende Ende van den pointen vors / op den tijt dat dezen charter ghemaect ende gheconsontert was / van scepenen vors jn dien tijt wezende / Niemen van dien vors / en mach vry zijn jnt vorzeide
ambacht noch tambacht vors hauden ofte doen binnen audenarde binnen pamele Ende binnen den kauchieden van der poort vors Ende op twe milen naer de poort / binder castelryen van auden(arde) behoerende ter vryeden van der poort vors / hij en moet heer mette(n) ambachte vors inter-
den
hem vryen doen scriuen Ende elc gheuen twintech scellinghe(n) par Te gane int proffijt van den ambachte vors Om(m)e alle coste laste ende com(m)er thelpen draghene dies tambacht vors heeft ghehadt / ofte te doenne zoude moghe(n) hebbe(n) jn allen zaken onderdanich te zine den hee(re) ende der wet
en(de) den ambachte vors jtem elc van desen vors dat hi hem zal doen scriuen binnen .xiiij. nachten naer dat men deze ordinanche(n) ende chaertre zal gheuen te kennen(n)e Elcken jnt ghemeene toeghende ende verclarende van worde te worde zonder scamp ende malicie op de boete van tiene scell par
Jte(m) elc man vry int vorzeide ambacht mach elc van zinen kindren vryen met tiene scell par ende vijf scell par van kennessen / jtem zo wat vremder manne die tforzeyde ambacht leeren ofte doen wille die moet leeren Een jaer Ende gheuen den ambachte vors tiene scell par en(de) vijf
scell paris van kennessen Ende ten hende van den jare zoe moet de leercnape zinen termijn jn ware doen voor de vinders van den ambachte vors Ende als hij meester werden wille ende veinstre hauden van der vetterware ende van allen den pointe(n) vors / zoe moet hij gheuen den ambachte
vors Eer viere ponden paris ende tiene scell par van kennessen .. Jtem niet vry wesende jnt vorzeyde ambacht ne mach weghen met scalen no met ghemete meten no vercoepen noch omme draghen no doen draghen dat den ambachte van den vettewariers ofte van den pointe(n)
vors toebehoert / het en ware op vrye maercdaghe te vente(n) commende / dan mueghen zij weghen onder zesse ponden weghens Ende al dat hier boue(n) ware dat en mach men ooc hemlieden niet verbieden behauden dien dat zijt leueren jn de kale mette(n) ghewichte Ende mette(n) ghemete
van der poort ofte dat zijt vercoepen jn groeten Ende zo wie dat hier bouen dade alsoe menich waeruen als ment beuonde verbuerde telker waerf twinthech scell par Jtem niemen mach maken noch vercoepen ne gheen goed den ambachte van der vetterware ofte van den poin(ten) vors toebehorende binnen auden(arde) binne(n) pamele ende binnen den cauchieden vors / ter vryeden behoerende van der poort vors noch van buten bringhe(n) en sij dat de warderers diere scepenen vors toe ghestelt hebbe(n) dat goed mueghe(n) warderen corregieren ende te nieute doen op
haren Eet / Ende voord op de boete van twintech scell par .. Jtem so wie van buten onghewardert van den warderers vors ziin goed vors vercochte verbuerde vijf scell par telker waerf dat men der mede beuonde jtem niemen ter vryeden behoerende en mach keersen vors
noch ander goed den ambachte van der vetterware ende pointen vors toebehoerende draghen no doen draghen buten kauchieden van audenarde / no van pamele jn de castelrie vors / es hi vry es hi onvry telker waerf dat men der mede beuonde op de boete van twintech scell
par .. Jtem so wie ter maerct / met goede van den ambachte vors toebehoerende wille staen die moet loten na costume van der poort / ende staen elc neffens zinen gheselle ende hauden ziin stal / Ende alle de ghene van buten com(m)ende niet vry wesende jn tforzeide ambacht
moete(n) staen neffens an thende van den ghenen die vry ziin jnt ambacht vors / Ende so wie anders stonde ofte dade es hi vry es hi onvry telker waerf dat ment beuonde dat ware op de boete van vijf scell par .. Jtem niemen mach jet doen dat den vors ambachte behoort / noch ziin
goed te venten zetten op sondaghe noch op vighillie daghe buten veinstren en sij op maercdaghe eist case eist ander goed op de boete van vijf scell par telker waerf dat me(n) der mede beuonde ./ Alle de ghone die vry ziin jnt tforzeide ambacht moete(n) staen te scote te lote ende
ter goeder ordinanche(n) van den vors ambachte cost ende last thelpen draghen(n)e biden vinders van den ambachte vors / Ende elc moet hebben wapine ende harnasch naer sijn goed ende nar sinen staet / op de boete van twintech scell par telker waerf / .. Jtem so wie niet quame
ghewapent ter maerct / onder de baniere van den ambachte vors tallen tiden dat de baniere van onsen p(ri)nche ofte van der poort vors t(er) maerct zal ziin verbuert vijf scell paris / Ende buten als te doene zal ziin tien(n)e scell par .. Jtem so wie niet en quame daer hem de vinders vors
ontboden ofte zeiden binder poort / Om(m)e zaken van onsen prinche van der poort ofte van den ambachte vors / verbuerd telker waerf twee scell par / het en ware van al dezen dat hij hadde redelike nootzake ten zecghene van den vinders ofte van Scepenen vors .. Jtem so wie ouerhoe-
rich
ofte Rebel ware ofte den vinders leelic toe sprake ofte den warderers vors / ofte leelijchede zeide ofte dade jn Eenigher manieren om zake van der poort / van den ambachte ofte van haerre officie doende / verbuerde telker waerf / twintech scell paris / nochtan soudijt betren
moete(n) alsoot vors es Ende men zoude hem ziin ambacht verbieden toter tijt dat hijt ghebetert hadde bi den vinders bi den warderers ofte bi scepenen vors ./ jtem so wie bouen verbode wrochte ofte tambacht vors dade ofte niet betren wilde verbuerde telker waerf twin-
thech
scell par Jtem zo waer ghescil ofte twist gheualt tusschen Eenighen van den vorseiden ambachte daer no minke no paisbrake no verdebrake wettelijc en es dat mueghen vinders van den ambachte vors ende ziin sculdich te paise ende te goede te makene Ende so
wat sententien ofte zecghene zij der vte zeiden ofte zecghen zullen moeten p(ar)tien jn beeden ziden hauden Ende waer jemen van hemlieden die der jeghen dade ofte stake ofte tsecghen vors niet hauden ne wilde dat ware telker waerf op de boete van twintech scell paris
Ende dien soude men ziin ambacht verbieden toter tijt dat hijt ghedaen hadde en(de) ghebetert ziin hoeueroerichede bi zinen vinders
beleeders jnt tforzeyde ambacht dies den ambachte vors toebehoort dats te wetene een van audenarde en(de) Een van pamele
ofte een van binne(n) kauchieden wonende vors / dewelke de houde vinders altoos telken onser vrouwen daghe lichtmesse ofte als men Scepene(n) vermaken zal kiesen zullen op haren Eet / ende bringhen haer goedinken vor scep(e)n(en) beede poort(er)s ende buucuast met
alre woonste wonachtich binnen audenarde en(de) binnen pamele ofte binne(n) kauchieden vors / Ende zullen haren Eet doen jnt openba[re] onsen prinche vors goed en(de) ghetrouwe te sine ende den heere ende der wet goed ende onderdanich den staet trecht ende ordina(n)cen
van der poort vors thoudene trecht de kueren ende de statute van den ambachte vors thaudene Ende al te doene dat rechte vinders ende goede ghetrouwe liede sculdich ziin te doene alsoe moet hemlieden god helpen ende voort alsoe der toe behoort / Oocme-
de
de vinders van den ambachte vors zullen elx jaers ten afghane eene waerf goede Rekeninghe moete(n) doen vor de goede liede van den ambachte / ofte vor de gansce p(ar)tie van den goede van den ambachte vors .. dewelke vorseide boeten ende mesdaden zulle(n) deelen
jn drien / datz te wetene deen dardendeel onsen vors prinche tander der poort / Ende terde den ambachte vors / Ende al dat hier vors es Ende elc point zonderlinghe / hebben wij belooft ende beloue(n) te hauden(n)e ende te vulcom(m)ene den vors ambachte ouer ons ende
ouer onse narcommers jn al der manieren vors / behauden dien altoos dat wij ende onse narcom(m)ers altoos machtich ziin ende bliuen de vors kueren pointe ende ordinanchen alle ofte som te meersene te minderne te ver anderne te nieute te doene Ende te wederrou-
pene
ter meester Eeren nutscepe ende pourfite van onsen prinche van der poort / Ende van den ambachte vors / .. Jn kennessen ende in orconscepen van waerheden hebben wij den vors ambachte ghegheuen dese lettren bezeghelt vtehanghende mette(n) grote(n) zeghele
der vorseider poort // dit was ghedaen den zestiensten dach van decembre ... jnt jaer ons hee(re)n dusentich drie ondert viere ende Tsestich


[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]