[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]

Identificatie
country Belgiƫ
settlement Kortrijk
repository Rijksarchief Kortrijk
collection Oorkonden met Blauwe Nummers
idno 9434r
Historiek
origPlace I142p
settlement Hulst
region Zeeland
Wij Joes bouden hulse hughe bouc Ende Pieter stier Scepene(n) Jn hulst Doen te wetene allen lieden Dat vore ons es come(n) Jn propren
personen Jan houc euerdeys zone kende en(de) verlyede bij sinen goeden danke en(de) vryen wille Dat hi wel en(de) wettelike heeft vercocht
om(m)e eene sekere ghenoemde som(m)e van ghelde die hem al es betaelt en(de) wel vergholden / hughen van lokere(n) den houden twe gheme
te lants ligghende Jnt [ni]ewelant der kerken lant van baudelo ligghende an die zuutzide En(de) belien meeus zoens en(de) haere
kindre lant ligghende anden nort zide Twelke vors. lant die vors. jan houc vp ghedreghen heeft hughen van lokeren boue(n)
ghenoemt in sinen vryen eyghendom(m)e sine(n) propre(n) wille daer mede te doene gheliic met sinen propren goede En(de) hi heefse
gheloeft te warandeerne vry en(de) claer tJeghen elken mensche van sinen aluen toe comende met viere grote(n) tornoysen gaende
vte elken ghemete der kerken van Cameroen En(de) waer daer an eenich ghebrec so heeft hi dar vore(n) gheset teene(n) wette
liken pande sine keete van voren tote achter metter eruen diere toe behoert staende en(de) ligghende vp den diic tusschen
hughs loufs huus en(de) erue of een zide En(de) philips van mardoucs keete of ander side Bij der orconscap van desen
lett(r)en bezeghelt met onsen propre(n) zeghelen huuthanghende Dit was ghedaen vp den achte en(de) twintichsten dach
van ougstmaent Jnt Jaer ons he(r)en alsmen screef dustenich driehondert zeuene en(de) zeuentich

[Dit is slechts een illustratieve weergave van de teksten in het corpus. Klik hier voor het volledige corpus met alle XML bronbestanden: C14NL.zip]